Art. 1: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL I: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal Art. 1: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal (1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de

Citește »

Art. 2: Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL I: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal Art. 2: Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal (1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:a) impozitul pe profit;b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;c) impozitul pe venit;d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;e) impozitul pe reprezentanţe;f) taxa pe valoarea adăugată;g) accizele;h)

Citește »

Art. 3: Principiile fiscalităţii

Art. 3: Principiile fiscalităţii Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele,

Citește »

Art. 4: Modificarea şi completarea Codului fiscal

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Aplicarea şi modificarea Codului fiscalArt. 4: Modificarea şi completarea Codului fiscal (1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi,

Citește »

Art. 5: Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Aplicarea şi modificarea Codului fiscalArt. 5: Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine (1) Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod.(2) În înţelesul prezentului cod, prin norme se înţelege norme metodologice, instrucţiuni şi ordine.(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, şi sunt publicate în Monitorul Oficial al României,

Citește »

Art. 6: Aplicarea unitară a legislaţiei

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Aplicarea şi modificarea Codului fiscalArt. 6: Aplicarea unitară a legislaţiei Aplicarea unitară a prezentului cod şi a legislaţiei subsecvente acestuia se asigură prin Comisia fiscală centrală constituită potrivit Codului de procedură fiscală.   ← Art. 5: Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine Art. 7: Definiţii ale termenilor comuni →

Citește »

Art. 7: Definiţii ale termenilor comuni

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL III: DefiniţiiArt. 7: Definiţii ale termenilor comuni În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare generatoare de venituri;2. activitate dependentă la funcţia de bază – orice activitate desfăşurată în baza unui

Citește »

Art. 8: Definiţia sediului permanent

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL III: Definiţii Art. 8: Definiţia sediului permanent (1) În înţelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. La definirea sediului permanent se au în vedere comentariile de la art. 5 “Sediul permanent” din modelul convenţiei de evitare a dublei

Citește »

Art. 9: Moneda de plată şi de calcul al impozitelor şi taxelor

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL IV: Reguli de aplicare generală Art. 9: Moneda de plată şi de calcul al impozitelor şi taxelor (1) Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii se plătesc în moneda naţională a României. (2) Sumele înscrise pe o declaraţie fiscală se exprimă în moneda naţională a României. (3) Sumele exprimate într-o monedă străină se convertesc în moneda naţională

Citește »

Art. 10: Venituri în natură

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL IV: Reguli de aplicare generalăArt. 10: Venituri în natură (1) În înţelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură.(2) În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi a preţului de piaţă pentru bunurile sau serviciile respective. ← Art. 9: Moneda de plată şi de calcul al impozitelor şi

Citește »

Art. 11: Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL IV: Reguli de aplicare generalăArt. 11: Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta

Citește »

Art. 12: Venituri obţinute din România de nerezidenţi

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL IV: Reguli de aplicare generalăArt. 12: Venituri obţinute din România de nerezidenţi Sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, în special următoarele venituri:a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;b) venituri din activităţile dependente desfăşurate în România;c) dividende de la un rezident;d) dobânzi de la un rezident;e) dobânzi

Citește »

Art. 13: Contribuabili

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 13 Contribuabili (1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:a) persoanele juridice române, cu excepţiile prevăzute la alin. (2);b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;c) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a

Citește »

Art. 14: Sfera de cuprindere a impozitului

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 14: Sfera de cuprindere a impozitului Impozitul pe profit se aplică după cum urmează:a) în cazul persoanelor juridice române, al persoanelor juridice străine având locul de exercitare a conducerii efective în România, precum şi al persoanelor juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, asupra profitului impozabil obţinut din orice

Citește »

Art. 15: Reguli speciale de impozitare

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 15: Reguli speciale de impozitare (1) În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:a) pentru cultele religioase, veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii, veniturile obţinute din chirii, veniturile obţinute din cedarea/înstrăinarea activelor corporale,

Citește »

Art. 16: Anul fiscal

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 16: Anul fiscal (1) Anul fiscal este anul calendaristic.(2) Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.(3) Când un contribuabil se înfiinţează în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă începe:a) de la data

Citește »

Art. 17: Cota de impozitare

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 17: Cota de impozitare Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. ← Art. 16: Anul fiscal Art. 18: Regimul special pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor →

Citește »

Art. 18: Regimul special pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 18: Regimul special pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe

Citește »

Art. 19: Reguli generale

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 19: Reguli generale (1) Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor

Citește »

Art. 20: Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 20: Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare (1) La calculul rezultatului fiscal, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acordă următoarele stimulente fiscale:a) deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere

Citește »

Art. 21: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscal Art. 21: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea rezultatului fiscal vor avea în vedere şi următoarele reguli:a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei,

Citește »

Art. 22: Scutirea de impozit a profitului reinvestit

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 22: Scutirea de impozit a profitului reinvestit (1) Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi

Citește »

Art. 22^1: Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare

TITLUL II: Impozitul pe profit CAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscal Art. 22.1: Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit

Citește »

Art. 23: Venituri neimpozabile

Art. 23:Venituri neimpozabileLa calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile:a) dividendele primite de la o persoană juridică română;b) dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c), cu care România are încheiată

Citește »

Art. 24: Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 24: Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile şi:a) dividendele distribuite unei persoane juridice române, societate-mamă, de o filială a sa situată într-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt stat membru decât cel al filialei,

Citește »

Art. 25: Cheltuieli

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 25: Cheltuieli (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.(2) Cheltuielile cu salariile şi cele

Citește »

Art. 26: Provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 26: Provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge

Citește »

Art. 28: Amortizarea fiscală

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 28: Amortizarea fiscală (1) Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum şi investiţiile efectuate la acestea se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării potrivit prevederilor prezentului articol.(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea

Citește »

Art. 29: Contracte de leasing

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 29: Contracte de leasing (1) În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce, în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate.(2) Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator, în cazul leasingului financiar, şi de către

Citește »

Art. 30: Contracte de fiducie

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 30: Contracte de fiducie (1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil în înţelesul prezentului titlu;b) fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată

Citește »

Art. 31: Pierderi fiscale

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 31: Pierderi fiscale (1) Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.prevederi

Citește »

Art. 32: Regimul fiscal care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi achiziţiilor de titluri de participare între persoane juridice române

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 32: Regimul fiscal care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi achiziţiilor de titluri de participare între persoane juridice române (1) Prevederile prezentului articol se aplică următoarelor operaţiuni de fuziune, divizare totală, divizare parţială, transferurilor de active şi operaţiunilor de achiziţie de titluri de participare, efectuate între

Citește »

Art. 33: Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 33: Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene (1) Prevederile prezentului articol se aplică:a) operaţiunilor de fuziune, divizare totală, divizare parţială, transferurilor de active şi schimburilor de

Citește »

Art. 34: Asocieri cu sau fără personalitate juridică

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 34: Asocieri cu sau fără personalitate juridică (1) Într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de asociere.(2) Veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii, transmise pe bază de decont fiecărui asociat, potrivit reglementărilor contabile

Citește »

Art. 35: Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, şi persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscalArt. 35: Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, şi persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România Prevederile referitoare la persoana juridică română cuprinse în art. 24, art. 27 alin. (9), art. 32, 34, 38, precum şi art. 39 se aplică

Citește »

Art. 36: Rezultatul fiscal al unui sediu permanent

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 36: Rezultatul fiscal al unui sediu permanent (1) Persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România au obligaţia de a plăti impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.(2) Rezultatul fiscal se determină în conformitate cu regulile stabilite în cap. II al prezentului titlu,

Citește »

Art. 37: Rezultatul fiscal al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 37: Rezultatul fiscal al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România (1) Persoana juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi

Citește »

Art. 38: Veniturile unei persoane juridice străine obţinute din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăţi, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România şi veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română

tTITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 38: Veniturile unei persoane juridice străine obţinute din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăţi, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România şi veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română (1) Persoanele juridice străine au obligaţia de a

Citește »

Art. 39: Evitarea dublei impuneri

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 39: Evitarea dublei impuneri (1) Impozitul plătit unui stat străin se scade din impozitul pe profit, dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin.(2) Dacă o persoană juridică română obţine venituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse unui

Citește »

Art. 40: Pierderi fiscale externe

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 40: Pierderi fiscale externe Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri este deductibilă doar din veniturile obţinute de

Citește »

Art. 40^1: Definiţii specifice

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III^1: Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interneArt. 40.1: Definiţii specifice  În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. costurile îndatorării – cheltuiala reprezentând dobânda aferentă tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile, inclusiv

Citește »

Art. 40^2: Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic

TITLUL II: Impozitul pe profit CAPITOLUL III^1: Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne Art. 40.2: Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic (1) În sensul prezentului articol, diferenţa dintre costurile excedentare ale îndatorării, astfel cum sunt definite potrivit art. 40.1 pct.

Citește »

Art. 40^3: Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenţă fiscală şi/sau de activitate economică desfăşurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III^1: Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interneArt. 40^3: Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenţă fiscală şi/sau de activitate economică desfăşurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare (1) Pentru transferurile de active, de rezidenţă fiscală şi/sau de activitate economică desfăşurată printr-un

Citește »

Art. 40^4: Regula generală antiabuz

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III^1: Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscalecare au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interneArt. 40^4: Regula generală antiabuz (1) În scopul calculării obligaţiilor fiscale, nu se ia în considerare un demers sau o serie de demersuri care, având în vedere toate faptele şi circumstanţele relevante, nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul principal

Citește »

Art. 40^5: Reguli privind societăţile străine controlate

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III^1: Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interneArt. 405: Reguli privind societăţile străine controlate (1) O entitate este considerată societate străină controlată şi i se aplică prevederile prezentului articol, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) contribuabilul, singur sau împreună cu întreprinderile sale asociate, deţine o participaţie

Citește »

Art. 40^6: Compatibilitatea cu legislaţia europeană

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL III^1: Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interneArt. 406: Compatibilitatea cu legislaţia europeană Dispoziţiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în

Citește »

Art. 41: Declararea şi plata impozitului pe profit

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL IV: Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscaleArt. 41: Declararea şi plata impozitului pe profit (1) Calculul, declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţiile prevăzute de prezentul articol, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se

Citește »

Art. 42: Depunerea declaraţiei de impozit pe profit

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL IV: Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscaleArt. 42: Depunerea declaraţiei de impozit pe profit (1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (16) şi (17), care

Citește »

Art. 43: Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL V: Impozitul pe dividendeArt. 43: Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende (1) O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin

Citește »

Art. 44: Pierderi fiscale din perioadele de scutire

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL VI: Dispoziţii tranzitoriiArt. 44: Pierderi fiscale din perioadele de scutire Orice pierdere fiscală netă care apare în perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperată din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 31. Pierderea fiscală netă este diferenţa dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire şi profitul impozabil total în

Citește »

Art. 45: Reguli specifice

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL VI: Dispoziţii tranzitoriiArt. 45: Reguli specifice (1) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la

Citește »

Art. 47 (1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 47 (1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii,la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) [textul din Art. 47, alin. (1), litera A. din titlul III a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. I, subpunctul III.., punctul 6. din Ordonanta urgenta 79/2017]b)

Citește »

Art. 48: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 48: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.(2) Persoanele juridice române aplică impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47.(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească

Citește »

Art. 49: Aria de cuprindere a impozitului

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 49: Aria de cuprindere a impozitului Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra bazei impozabile determinate potrivit art. 53. ← Art. 48: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art. 50: Anul fiscal →

Citește »

Art. 50: Anul fiscal

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 50: Anul fiscal (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.(2) În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat. ← Art. 49: Aria de cuprindere a impozitului Art. 51: Cotele de impozitare →

Citește »

Art. 51: Cotele de impozitare

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 51: Cotele de impozitare (1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi;b) [textul din Art. 51, alin. (1), litera B. din titlul III a fost abrogat la 06-ian-2017 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 3/2017]c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.(2)

Citește »

Art. 52: Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 52: Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită.(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza

Citește »

Art. 53: Baza impozabilă

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 53: Baza impozabilă (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;d) veniturile din subvenţii;e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru

Citește »

Art. 54: Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 54: Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. ← Art. 53: Baza impozabilă Art. 54^1:

Citește »

Art. 54^1: Reguli tranzitorii

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 54^1: Reguli tranzitorii Intră sub incidenţa art. 47 şi microîntreprinderile care au optat să aplice prevederile art. 48 alin. (5) şi (52) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum şi persoanele juridice române care desfăşoară activităţile care nu au intrat sub incidenţa prevederilor prezentului titlu aplicabil până la data de 31 decembrie

Citește »

Art. 55: Termenele de declarare a menţiunilor

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Art. 55: Termenele de declarare a menţiunilor (1) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal, precum şi microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 52 comunică organelor fiscale competente aplicarea/ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit

Citește »

Art. 56: Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 56: Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale (1) Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor

Citește »

Art. 57: Prevederi fiscale referitoare la amortizare şi impozitul pe dividende

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorArt. 57: Prevederi fiscale referitoare la amortizare şi impozitul pe dividende (1) Microîntreprinderile sunt obligate să tină evidenta amortizării fiscale, potrivit art. 28 al titlului II.(2) Pentru declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividendele plătite către o persoană juridică română, microîntreprinderile sunt obligate să aplice prevederile art. 43 al titlului II. ← Art. 56: Plata impozitului

Citește »

Art. 58: Contribuabili

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 58: Contribuabili Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu şi sunt numite în continuare contribuabili:a) persoanele fizice rezidente;b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;d) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art.

Citește »

Art. 59: Sfera de cuprindere a impozitului

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 59: Sfera de cuprindere a impozitului (1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri:a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât

Citește »

Art. 60: Scutiri

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 60: Scutiri Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;a1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3);c) pensii;d) activităţi

Citește »

Art. 61: Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 61: Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;a1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70;b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;c) venituri din cedarea

Citește »

Art. 62: Venituri neimpozabile

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 62: Venituri neimpozabile În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe

Citește »

Art. 63: Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 63: Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie (1) Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu generează venituri impozabile, în înţelesul prezentului titlu, la momentul transferului, pentru părţile implicate, respectiv constituitor şi fiduciar, în cazul în care părţile respective sunt contribuabili potrivit prezentului titlu.(2) Remuneraţia

Citește »

Art. 64: Cotele de impozitare

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 64: Cotele de impozitare (1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:a) activităţi independente;a1) drepturi de proprietate intelectuală;b) salarii şi asimilate salariilor;c) cedarea folosinţei bunurilor;d) investiţii;e) pensii;f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;g) premii;h) alte surse.(2)

Citește »

Art. 65: Perioada impozabilă

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 65: Perioada impozabilă (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), perioada impozabilă este inferioară anului calendaristic, în situaţia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului. ← Art. 64: Cotele de impozitare Art. 66: Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe →

Citește »

Art. 66: Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 66: Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe (1) Deducerea personală, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei. ← Art. 65: Perioada impozabilă

Citește »

Art. 67: Definirea veniturilor din activităţi independente

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 67: Definirea veniturilor din activităţi independente (1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii

Citește »

Art. 67^1: Definirea veniturilor din România din activităţi independente

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 67^1: Definirea veniturilor din România din activităţi independente Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate. ← Art. 67: Definirea veniturilor din activităţi independente Art. 68: Reguli generale de stabilire a venitului net

Citește »

Art. 68: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 68: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de

Citește »

Art. 68^1: Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 681: Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente realizateîn baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii (1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.(2) Plătitorii veniturilor,

Citește »

Art. 69: Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 69: Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit (1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale definite la art. 67 alin. (2), venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.(2) Ministerul Finanţelor Publice

Citește »

Art. 69^1: Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate

TITLUL IV: Impozitul pe venit CAPITOLUL II: Venituri din activităţi independente Art. 69^1: Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate (1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68. (2) Opţiunea de

Citește »

Art. 69^2: Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 69^2: Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declaraţiei unice

Citește »

Art. 69^3: Impozitarea venitului net anual din activităţi independente

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 69^3: Impozitarea venitului net anual din activităţi independente Venitul net anual din activităţi independente determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate se impozitează potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil. ← Art. 69^2: Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte

Citește »

Art. 70: Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II^1: Venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 70: Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice,

Citește »

Art. 71: Definirea veniturilor din România din drepturi de proprietate intelectuală

TITLUL IV: Impozitul pe venit CAPITOLUL II^1: Venituri din drepturi de proprietate intelectuală Art. 71: Definirea veniturilor din România din drepturi de proprietate intelectuală Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al

Citește »

Art. 72: Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II^1: Venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 72: Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă (1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.(2) Venitul net din drepturile de proprietate

Citește »

Art. 72^1: Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II^1: Venituri din drepturi de proprietate intelectuală Art. 72^1: Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, primit de la alţi plătitori decât cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2), se stabileşte de contribuabili prin scăderea din venitul

Citește »

Art. 73: Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL II^1: Venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 73: Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate (1) Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem

Citește »

Art. 76: Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilorArt. 76: Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare

Citește »

Art. 77: Deducere personală

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilorArt. 77: Deducere personală (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la

Citește »

Art. 78: Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilorArt. 78: Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:a) la locul unde se află

Citește »

Art. 79: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilorArt. 79: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi

Citește »

Art. 80: Termenul de plată a impozitului

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilorArt. 80: Termenul de plată a impozitului (1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de

Citește »

Art. 81: Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilorArt. 81: Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii (1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia să completeze şi să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, până

Citește »

Art. 82: Plata impozitului pentru anumite venituri salariale şi asimilate salariilor

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilorArt. 82: Plata impozitului pentru anumite venituri salariale şi asimilate salariilor (1) Contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile

Citește »

Art. 83: Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor

Art. 83:Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor(1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5

Citește »

Art. 84: Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilorArt. 84: Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor (1) Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal,

Citește »

Art. 85: Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilorArt. 85: Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit (1) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venitul stabilit ca

Citește »

Art. 86: Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilorArt. 86: Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real (1) Contribuabilii care realizează veniturile definite la art. 83 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, iar în cazul

Citește »

Art. 87: Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilorArt. 87: Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 83 alin. (4) realizează venituri din închirierea unui număr mai mare

Citește »

Art. 88: Impozitarea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor determinat în sistem real

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilorArt. 88: Impozitarea venitului net anual dincedarea folosinţei bunurilor determinat în sistem real Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate potrivit prevederilor art. 68, se impozitează potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil. ← Art. 87: Reguli de stabilire a

Citește »

Art. 89: Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilorArt. 89: Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor (1) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil.(2) Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 83 alin. (3) şi (4) nu sunt aplicabile reglementările cap. XI – Venitul net

Citește »

Art. 91: Definirea veniturilor din investiţii

Art. 91:Definirea veniturilor din investiţiiVeniturile din investiţii cuprind:a) venituri din dividende;b) venituri din dobânzi;c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. ← Art. 90: Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor Art. 92:

Citește »

Art. 92: Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investiţiiArt. 92: Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenţi români, sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate. ← 

Citește »

Art. 93: Venituri neimpozabile

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 93: Venituri neimpozabile (1) Nu sunt venituri impozabile următoarele:a) veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operaţiunile de tip repo şi reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piaţa/locul de tranzacţionare unde are loc operaţiunea;b) venituri repartizate membrilor

Citește »

Art. 94: Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 94: Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar (1) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate şi cele reglementate la alin. (2)-(6), reprezintă diferenţa pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/preţul de vânzare şi valoarea lor fiscală,

Citește »

Art. 95: Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 95: Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate (1) Câştigul/pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din poziţiile închise începând din prima zi de tranzacţionare a anului fiscal şi până în ultima zi de tranzacţionare a acestuia (inclusiv) şi cheltuielile aferente acestor poziţii, evidenţiate

Citește »

Art. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar (1) Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din

Citește »

Art. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii (1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final,

Citește »

Art. 98: Impozitarea câştigului net anual impozabil

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 98: Impozitarea câştigului net anual impozabil Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se impozitează potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu. ← Art. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii Art. 99:

Citește »

Art. 99: Definirea veniturilor din pensii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VI: Venituri din pensiiArt. 99: Definirea veniturilor din pensii (1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi

Citește »

Art. 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VI: Venituri din pensiiArt. 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii

Citește »

Art. 182: Procedura de instituire

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL IV: CuratelaArt. 182: Procedura de instituire (1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi la art. 111.(2) Curatela nu

Citește »

Art. 532: Data de la care se datorează pensia de întreţinere

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Obligația de întretinereCAPITOLUL IV: Stabilirea și executarea obligației de întreținereArt. 532: Data de la care se datorează pensia de întreţinere (1) Pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată.(2) Cu

Citește »

Art. 617: Dreptul de trecere

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Proprietatea privatăCAPITOLUL III: Limitele juridice ale dreptului de proprietate privatăSECŢIUNEA 1: Limite legaleSUBSECŢIUNEA 6: Dreptul de trecereArt. 617: Dreptul de trecere (1) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să

Citește »

Art. 773: Noţiune

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL IV: FiduciaArt. 773: Noţiune Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către

Citește »

Art. 781: Opozabilitatea fiduciei

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 781: Opozabilitatea fiduciei (1) Fiducia este opozabilă terţilor de la data menţionării sale în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.(2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv

Citește »

Art. 101: Reţinerea impozitului din venitul din pensii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VI: Venituri din pensiiArt. 101: Reţinerea impozitului din venitul din pensii (1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului

Citește »

Art. 103: Definirea veniturilor

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VII: Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi pisciculturăArt. 103: Definirea veniturilor (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:a) cultivarea produselor agricole vegetale;b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare

Citește »

Art. 104: Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VII: Venituri din activități agricole, silvicultură și pisciculturăArt. 104: Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (1) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activităţi independente -, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor

Citește »

Art. 105: Venituri neimpozabile

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VII: Venituri din activități agricole, silvicultură și pisciculturăArt. 105: Venituri neimpozabile (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia

Citește »

Art. 106: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VII: Venituri din activități agricole, silvicultură și pisciculturăArt. 106: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit (1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele

Citește »

Art. 107: Calculul şi plata impozitului pe veniturile din activităţi agricole

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VII: Venituri din activități agricole, silvicultură și pisciculturăArt. 107: Calculul şi plata impozitului pe veniturile din activităţi agricole (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de către contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.(2) Contribuabilul care desfăşoară

Citește »

Art. 108: Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VIII: Venituri din premii şi din jocuri de norocArt. 108: Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,

Citește »

Art. 109: Stabilirea venitului net din premii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VIII: Venituri din premii şi din jocuri de norocArt. 109: Stabilirea venitului net din premii Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil. ← Art. 108: Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc Art. 110: Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc →

Citește »

Art. 110: Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VIII: Venituri din premii şi din jocuri de norocArt. 110: Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc (1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere

Citește »

Art. 111: Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IX: Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalArt. 111: Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează

Citește »

Art. 112: Rectificarea impozitului

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IX: Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalArt. 112: Rectificarea impozitului În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori ori omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 111 alin. (1) şi (3), notarul public va comunica organului fiscal

Citește »

Art. 113: Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL IX: Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalArt. 113: Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie:a) părţile contractante;b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;c) impozitul

Citește »

Art. 114: Definirea veniturilor din alte surse

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL X: Venituri din alte surseArt. 114: Definirea veniturilor din alte surse (1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.prevederi din punctul 34., alin. (1) din titlul IV, capitolul X (Norme

Citește »

Art. 115: Calculul impozitului şi termenul de plată

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL X: Venituri din alte surseArt. 115: Calculul impozitului şi termenul de plată (1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit.

Citește »

Art. 116: Declararea, stabilirea şi plata impozitului pentru unele venituri din alte surse

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL X: Venituri din alte surseArt. 116: Declararea, stabilirea şi plata impozitului pentru unele venituri din alte surse (1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m) au obligaţia de a

Citește »

Art. 117: Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL X: Venituri din alte surseArt. 117: Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor

Citește »

Art. 118: Stabilirea venitului net anual impozabil

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabilArt. 118: Stabilirea venitului net anual impozabil (1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) şi f), contribuabilul stabileşte venitul net anual impozabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul net anual, a pierderilor fiscale reportate.(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi

Citește »

Art. 119: Stabilirea câştigului net anual impozabil

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabilArt. 119: Stabilirea câştigului net anual impozabil (1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de contribuabil ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori

Citește »

Art. 120: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate

TITLUL IV: Impozitul pe venit CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil Art. 120: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate (1) Contribuabilii care desfăşoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual sau într-o

Citește »

Art. 120^1: Determinarea şi plata impozitului pe venitul anual estimat

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabilArt. 120^1: Determinarea şi plata impozitului pe venitul anual estimat (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 15 martie inclusiv a

Citește »

Art. 121: Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabilArt. 121: Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificaţie. Nivelul bonificaţiei şi termenele de plată cu anticipaţie se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.(2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) se

Citește »

Art. 122: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabilArt. 122: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura,

Citește »

Art. 123: Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabilArt. 123: Stabilirea şi plata impozitului anual datorat (1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:a) venitul net anual impozabil determinat

Citește »

Art. 123^1: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit (se aplică de la 1 aprilie 2019)

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabilArt. 123^1: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit (se aplică de la 1 aprilie 2019) (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82

Citește »

Art. 124: Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XII: Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridicăArt. 124: Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun Venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţional cu

Citește »

Art. 125: Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XII: Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridicăArt. 125: Reguli privind asocierile fără personalitate juridică (1) Prevederile prezentului articol nu se aplică:a) fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie;b) fondurilor de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică;c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în

Citește »

Art. 126: Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 126: Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfăşoară o activitate independentă, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independentă, ce este atribuibil sediului permanent.(2) Venitul net dintr-o activitate independentă care este atribuibil

Citește »

Art. 127: Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 127: Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. ← Art. 126: Venituri ale persoanelor fizice nerezidentedin activităţi independente Art. 128: Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice

Citește »

Art. 128: Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 128: Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (1) Persoana fizică rezidentă într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul din statele Spaţiului Economic European beneficiază de aceleaşi deduceri ca şi persoanele

Citește »

Art. 129: Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 129: Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente (1) Persoanele fizice nerezidente, care obţin alte venituri decât cele prevăzute la art. 126, 127 şi la titlul VI, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu.(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevăzute la alin. (1), se determină pe fiecare sursă, potrivit regulilor specifice fiecărei categorii

Citește »

Art. 130: Venituri obţinute din străinătate

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 130: Venituri obţinute din străinătate (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate

Citește »

Art. 131: Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internaţionaleArt. 131: Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar

Citește »

Art. 132: Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL XIV: Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursăArt. 132: Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă (1) Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să calculeze, să reţină, să plătească şi să declare impozitul reţinut la sursă, până la termenul de plată a

Citește »