Art. 116: Declararea, stabilirea şi plata impozitului pentru unele venituri din alte surse

Alexandra.caras/ May 7, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL X: Venituri din alte surse
Art. 116: Declararea, stabilirea şi plata impozitului
pentru unele venituri din alte surse

(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m) au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra:
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m);(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
b) venitului impozabil determinat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile aferente tuturor operaţiunilor efectuate în cursul anului fiscal, în cazul veniturilor din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l).
c) câştigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(3) În cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l), veniturile reprezintă sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plăţile efectuate, în cursul unui an fiscal, din toate operaţiunile respective, evidenţiate în baza documentelor justificative.
La stabilirea veniturilor realizate/cheltuielilor efectuate ca urmare a cesiunii de creanţă aferente unui împrumut sau în cazul realizării venitului din creanţa respectivă, încasările şi plăţile de principal efectuate în cursul anului fiscal nu vor fi luate în calcul.
(31) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. c) se pot emite norme.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(4) Impozitul reprezintă impozit final.
(5) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(6) [textul din Art. 116, alin. (6) din titlul IV, capitolul X a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(7) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Share this Post