Art. 1: Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL I: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilăArt. 1: Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă (1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor

Citește »

Art. 2: Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL I: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilăArt. 2: Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă (1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă.(2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care

Citește »

Art. 3: Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL I: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilăArt. 3: Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a

Citește »

Art. 4: Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL I: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilăArt. 4: Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părţilor. ← Art. 3: Aplicarea prioritară

Citește »

Art. 5: Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 5: Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor (1) Judecătorii au îndatorirea să primească şi să soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este

Citește »

Art. 6: Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 6: Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil (1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege.

Citește »

Art. 7: Legalitatea

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 7: Legalitatea (1) Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii.(2) Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părţilor din proces. ← Art. 6: Dreptul la un proces echitabil, în

Citește »

Art. 8: Egalitatea

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 8: Egalitatea În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări. ← Art. 7: Legalitatea Art. 9: Dreptul de dispoziţie al părţilor →

Citește »

Art. 9: Dreptul de dispoziţie al părţilor

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 9: Dreptul de dispoziţie al părţilor (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizaţii ori a unei autorităţi sau instituţii publice ori de interes

Citește »

Art. 10: Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 10: Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului (1) Părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a

Citește »

Art. 11: Obligaţiile terţilor în desfăşurarea procesului

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 11: Obligaţiile terţilor în desfăşurarea procesului Orice persoană este obligată, în condiţiile legii, să sprijine realizarea justiţiei. Cel care, fără motiv legitim, se sustrage de la îndeplinirea acestei obligaţii poate fi constrâns să o execute sub sancţiunea plăţii

Citește »

Art. 12: Buna-credinţă

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 12: Buna-credinţă (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi.(2) Partea care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv

Citește »

Art. 13: Dreptul la apărare

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 13: Dreptul la apărare (1) Dreptul la apărare este garantat.(2) Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii.(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate

Citește »

Art. 14: Contradictorialitatea

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 14: Contradictorialitatea (1) Instanţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor, dacă legea nu prevede altfel.(2) Părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util, direct sau prin intermediul instanţei, după

Citește »

Art. 15: Oralitatea

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 15: Oralitatea Procesele se dezbat oral, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel sau când părţile solicită expres instanţei ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar. ← Art. 14: Contradictorialitatea Art. 16: Nemijlocirea →

Citește »

Art. 16: Nemijlocirea

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 16: Nemijlocirea Probele se administrează de către instanţa care judecă procesul, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. ← Art. 15: Oralitatea Art. 17: Publicitatea →

Citește »

Art. 17: Publicitatea

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civil Art. 17: Publicitatea Şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. ← Art. 16: Nemijlocirea Art. 18: Limba desfăşurării procesului →

Citește »

Art. 18: Limba desfăşurării procesului

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civil Art. 18: Limba desfăşurării procesului (1) Procesul civil se desfăşoară în limba română.(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii.(3) Cetăţenii străini şi apatrizii

Citește »

Art. 19: Continuitatea

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 19: Continuitatea Judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condiţiile legii. ← Art. 18: Limba desfăşurării procesului Art. 20: Respectarea principiilor fundamentale →

Citește »

Art. 20: Respectarea principiilor fundamentale

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 20: Respectarea principiilor fundamentale Judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea şi să respecte el însuşi principiile fundamentale ale procesului civil, sub sancţiunile prevăzute de lege. ← Art. 19: Continuitatea Art. 21: Încercarea de împăcare a părţilor →

Citește »

Art. 21: Încercarea de împăcare a părţilor

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 21: Încercarea de împăcare a părţilor (1) Judecătorul va recomanda părţilor soluţionarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.(2) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii. ← Art. 20: Respectarea principiilor

Citește »

Art. 22: Rolul judecătorului în aflarea adevărului

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 22: Rolul judecătorului în aflarea adevărului (1) Judecătorul soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile.(2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe

Citește »

Art. 23: Respectul cuvenit justiţiei

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL II: Principiile fundamentale ale procesului civilArt. 23: Respectul cuvenit justiţiei (1) Cei prezenţi la şedinţa de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit faţă de instanţă şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de judecată.(2) Preşedintele veghează ca ordinea şi solemnitatea şedinţei să

Citește »

Art. 24: Legea aplicabilă proceselor noi

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilăArt. 24: Legea aplicabilă proceselor noi Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare.Art. 24:Legea aplicabilă proceselor noiDispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite

Citește »

Art. 25: Legea aplicabilă proceselor în curs

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilă Art. 25: Legea aplicabilă proceselor în curs (1) Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor

Citește »

Art. 26: Legea aplicabilă mijloacelor de probă

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilăArt. 26: Legea aplicabilă mijloacelor de probă (1) Legea care guvernează condiţiile de admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii faptelor juridice care

Citește »

Art. 27: Legea aplicabilă hotărârilor

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil CAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilă Art. 27: Legea aplicabilă hotărârilor Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul. *) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Banca Comercială Română – S.A. din Bucureşti în

Citește »

Art. 28: Teritorialitatea legii de procedură

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilăArt. 28: Teritorialitatea legii de procedură (1) Dispoziţiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare.(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de

Citește »

Art. 29: Noţiune

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 29: Noţiune Acţiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de către una dintre părţi sau a unei alte situaţii juridice, precum şi pentru asigurarea apărării părţilor în proces. ← Art. 28: Teritorialitatea legii de procedură Art. 30: Cereri în justiţie →

Citește »

Art. 30: Cereri în justiţie

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 30: Cereri în justiţie (1) Oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente.(2) Cererile în justiţie sunt principale, accesorii, adiţionale şi incidentale.(3) Cererea principală este cererea introductivă de instanţă. Ea poate cuprinde atât capete de

Citește »

Art. 31: Apărări

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 31: Apărări Apărările formulate în justiţie pot fi de fond sau procedurale. ← Art. 30: Cereri în justiţie Art. 32: Condiţii de exercitare a acţiunii civile →

Citește »

Art. 32: Condiţii de exercitare a acţiunii civile

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 32: Condiţii de exercitare a acţiunii civile (1) Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia:a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii;b) are calitate procesuală;c) formulează o pretenţie;d) justifică un interes.(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul apărărilor. ← Art. 31: Apărări Art. 33: Interesul de

Citește »

Art. 33: Interesul de a acţiona

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 33: Interesul de a acţiona Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar

Citește »

Art. 34: Realizarea drepturilor afectate de un termen

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 34: Realizarea drepturilor afectate de un termen (1) Cererea pentru predarea unui bun la împlinirea termenului contractual poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen.(2) Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la termen a obligaţiei de întreţinere sau a altei prestaţii periodice.(3) Pot fi încuviinţate, înainte de împlinirea termenului,

Citește »

Art. 35: Constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 35: Constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept Cel care are interes poate să ceară constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege. ← Art. 34: Realizarea drepturilor afectate de un termen Art. 36: Calitatea procesuală →

Citește »

Art. 36: Calitatea procesuală

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 36: Calitatea procesuală Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond. ← Art. 35: Constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept Art. 37: Legitimarea procesuală a altor persoane →

Citește »

Art. 37: Legitimarea procesuală a altor persoane

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 37: Legitimarea procesuală a altor persoane În cazurile şi condiţiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări şi de persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi, care, fără a justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după

Citește »

Art. 38: Transmiterea calităţii procesuale

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 38: Transmiterea calităţii procesuale Calitatea de parte se poate transmite legal sau convenţional, ca urmare a transmisiunii, în condiţiile legii, a drepturilor ori situaţiilor juridice deduse judecăţii. ← Art. 37: Legitimarea procesuală a altor persoane Art. 39: Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi →

Citește »

Art. 39: Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 39: Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi (1) Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu particular, judecata va continua între părţile iniţiale. Dacă însă transferul este făcut, în condiţiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de moarte, judecata va continua cu succesorul

Citește »

Art. 40: Sancţiunea încălcării condiţiilor de exercitare a acţiunii civile

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL I: Acţiunea civilăArt. 40: Sancţiunea încălcării condiţiilor de exercitare a acţiunii civile (1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane

Citește »

Art. 41: Cazuri de incompatibilitate absolută

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 41: Cazuri de incompatibilitate absolută (1) Judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare, cu excepţia cazului în care este chemat să

Citește »

Art. 42: Alte cazuri de incompatibilitate

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 42: Alte cazuri de incompatibilitate (1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situaţii:1. când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau

Citește »

Art. 43: Abţinerea

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 43: Abţinerea (1) Înainte de primul termen de judecată grefierul de şedinţă va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 şi, când este cazul, va întocmi un referat corespunzător.(2) Judecătorul care ştie că există un motiv

Citește »

Art. 44: Recuzarea

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 44: Recuzarea (1) Judecătorul aflat într-o situaţie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părţi înainte de începerea oricărei dezbateri.(2) Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt

Citește »

Art. 45: Invocarea incompatibilităţii absolute

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 45: Invocarea incompatibilităţii absolute În cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s-a abţinut ori nu a fost recuzat. Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii. ← Art. 44: Recuzarea Art. 46: Judecătorii care pot fi recuzaţi →

Citește »

Art. 46: Judecătorii care pot fi recuzaţi

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 46: Judecătorii care pot fi recuzaţi Pot fi recuzaţi numai judecătorii care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată pentru soluţionare. ← Art. 45: Invocarea incompatibilităţii absolute Art. 47: Cererea de recuzare. Condiţii →

Citește »

Art. 47: Cererea de recuzare. Condiţii

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 47: Cererea de recuzare. Condiţii (1) Cererea de recuzare se poate face verbal în şedinţă sau în scris pentru fiecare judecător în parte, arătându-se cazul de incompatibilitate şi probele de care partea înţelege să se folosească. (2) Este inadmisibilă cererea în care se invocă alte motive decât cele prevăzute la

Citește »

Art. 48: Abţinerea judecătorului recuzat

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 48: Abţinerea judecătorului recuzat (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abţine.(2) Declaraţia de abţinere se soluţionează cu prioritate.(3) În caz de admitere a declaraţiei de abţinere, cererea de recuzare, indiferent de motivul acesteia, va fi respinsă, prin aceeaşi încheiere, ca

Citește »

Art. 49: Starea cauzei până la soluţionarea cererii

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 49: Starea cauzei până la soluţionarea cererii (1) Până la soluţionarea declaraţiei de abţinere nu se va face niciun act de procedură în cauză.(2) Formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecăţii. Cu toate acestea, pronunţarea soluţiei în cauză nu poate avea loc decât după soluţionarea cererii

Citește »

Art. 50: Compunerea completului de judecată

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 50: Compunerea completului de judecată (1) Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de un alt complet al instanţei respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine. Dispoziţiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile.(2) Când, din pricina abţinerii sau recuzării, nu se poate

Citește »

Art. 51: Procedura de soluţionare a abţinerii sau a recuzării

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 51: Procedura de soluţionare a abţinerii sau a recuzării (1) Instanţa hotărăşte de îndată, în camera de consiliu, fără prezenţa părţilor şi ascultându-l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine, numai dacă apreciază că este necesar. În aceleaşi condiţii, instanţa va putea asculta şi părţile.(2)

Citește »

Art. 52: Procedura de soluţionare de către instanţa superioară

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 52: Procedura de soluţionare de către instanţa superioară (1) Instanţa superioară învestită cu judecarea abţinerii sau recuzării în situaţia prevăzută la art. 50 alin. (2) va dispune, în caz de admitere a cererii, trimiterea pricinii la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa.(2) Dacă cererea este

Citește »

Art. 53: Căi de atac

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 53: Căi de atac (1) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părţi, odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile

Citește »

Art. 54: Incompatibilitatea altor participanţi

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL I: Judecătorul. IncompatibilitateaArt. 54: Incompatibilitatea altor participanţi Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi procurorilor, magistraţilor-asistenţi, asistenţilor judiciari şi grefierilor. ← Art. 53: Căi de atac Art. 55: Enumerare →

Citește »

Art. 55: Enumerare

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 0:Art. 55: Enumerare Sunt părţi reclamantul şi pârâtul, precum şi, în condiţiile legii, terţele persoane care intervin voluntar sau forţat în proces. ← Art. 54: Incompatibilitatea altor participanţi Art. 56: Capacitatea procesuală de folosinţă →

Citește »

Art. 56: Capacitatea procesuală de folosinţă

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 1: Folosinţa şi exerciţiul drepturilor proceduraleArt. 56: Capacitatea procesuală de folosinţă (1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile.(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.(3) Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă

Citește »

Art. 57: Capacitatea procesuală de exerciţiu

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 1: Folosinţa şi exerciţiul drepturilor proceduraleArt. 57: Capacitatea procesuală de exerciţiu (1) Cel care are calitatea de parte îşi poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.(2) Partea care nu are exerciţiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată

Citește »

Art. 58: Curatela specială

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 1: Folosinţa şi exerciţiul drepturilor proceduraleArt. 58: Curatela specială (1) În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit

Citește »

Art. 59: Condiţii de existenţă

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 2: Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâteArt. 59: Condiţii de existenţă Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligaţie comună, dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură. ← Art. 58:

Citește »

Art. 60: Regimul juridic al coparticipării procesuale

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 2: Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâteArt. 60: Regimul juridic al coparticipării procesuale (1) Actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi sau pârâţi nu le pot profita celorlalţi şi nici nu îi pot prejudicia.(2) Cu toate acestea, dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei

Citește »

Art. 61: Forme

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3:Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntarăArt. 61: Forme (1) Oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile originare.(2) Intervenţia este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat

Citește »

Art. 62: Intervenţia principală

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3:Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntarăArt. 62: Intervenţia principală (1) Cererea de intervenţie principală va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată.(2) Cererea poate fi făcută numai în faţa primei instanţe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond.(3) Cu acordul

Citește »

Art. 63: Intervenţia accesorie

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntarăArt. 63: Intervenţia accesorie (1) Cererea de intervenţie accesorie va fi făcută în scris şi va cuprinde elementele prevăzute la art. 148 alin. (1), care se va aplica în mod corespunzător.(2) Intervenţia accesorie poate fi făcută până

Citește »

Art. 64: Procedura de judecată. Căi de atac

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntarăArt. 64: Procedura de judecată. Căi de atac (1) Instanţa va comunica părţilor cererea de intervenţie şi copii de pe înscrisurile care o însoţesc.(2) După ascultarea intervenientului şi a părţilor, instanţa se va pronunţa asupra admisibilităţii în

Citește »

Art. 65: Situaţia intervenientului

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntarăArt. 65: Situaţia intervenientului (1) Intervenientul devine parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii sale.(2) Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenţiei, dar va putea solicita administrarea

Citește »

Art. 66: Judecarea cererii de intervenţie principală

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntarăArt. 66: Judecarea cererii de intervenţie principală (1) Intervenţia principală se judecă odată cu cererea principală.(2) Când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenţie, instanţa poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecată separat,

Citește »

Art. 67: Judecarea cererii de intervenţie accesorie

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntarăArt. 67: Judecarea cererii de intervenţie accesorie (1) Judecarea cererii de intervenţie accesorie nu poate fi disjunsă de judecarea cererii principale, iar instanţa este obligată să se pronunţe asupra acesteia prin aceeaşi hotărâre, odată cu fondul.(2) Intervenientul

Citește »

Art. 68: Formularea cererii. Termene

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2: §2. Intervenţia forţatăSUBSECŢIUNEA 2^1: I. Chemarea în judecată a altei persoaneArt. 68: Formularea cererii. Termene (1) Oricare dintre părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri separate, aceleaşi drepturi

Citește »

Art. 69: Comunicarea cererii

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2: §2. Intervenţia forţatăSUBSECŢIUNEA 2^1: I. Chemarea în judecată a altei persoaneArt. 69: Comunicarea cererii (1) Cererea va fi motivată şi, împreună cu înscrisurile care o însoţesc, se va comunica atât celui chemat în judecată, cât şi părţii potrivnice.(2) La

Citește »

Art. 70: Poziţia terţului în proces

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2: §2. Intervenţia forţatăSUBSECŢIUNEA 2^1: I. Chemarea în judecată a altei persoaneArt. 70: Poziţia terţului în proces Cel chemat în judecată dobândeşte poziţia procesuală de reclamant, iar hotărârea îşi produce efectele şi în privinţa sa. ← Art. 69: Comunicarea cererii Art.

Citește »

Art. 71: Scoaterea pârâtului din proces

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2: §2. Intervenţia forţatăSUBSECŢIUNEA 2^1: I. Chemarea în judecată a altei persoaneArt. 71: Scoaterea pârâtului din proces (1) În cazul prevăzut la art. 70, când pârâtul, chemat în judecată pentru o datorie bănească, recunoaşte datoria şi declară că vrea să

Citește »

Art. 72: Condiţii

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^2: II. Chemarea în garanţieArt. 72: Condiţii (1) Partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri.(2) În aceleaşi condiţii, cel chemat în

Citește »

Art. 73: Formularea cererii. Termene

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^2: II. Chemarea în garanţieArt. 73: Formularea cererii. Termene (1) Cererea va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată.(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea

Citește »

Art. 74: Procedura de judecată

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^2: II. Chemarea în garanţieArt. 74: Procedura de judecată (1) Instanţa va comunica celui chemat în garanţie cererea şi copii de pe înscrisurile ce o însoţesc, precum şi copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe

Citește »

Art. 75: Condiţii

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^3: III. Arătarea titularului dreptuluiArt. 75: Condiţii Pârâtul care deţine un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta pe acela în numele căruia deţine lucrul sau exercită dreptul, dacă a

Citește »

Art. 76: Formularea cererii. Termen

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^3: III. Arătarea titularului dreptuluiArt. 76: Formularea cererii. Termen Cererea va fi motivată şi se va depune înaintea primei instanţe în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării. Dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai târziu

Citește »

Art. 77: Procedura de judecată

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^3: III. Arătarea titularului dreptuluiArt. 77: Procedura de judecată (1) Cererea, împreună cu înscrisurile care o însoţesc şi o copie de pe cererea de chemare în judecată, de pe întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar, va fi comunicată

Citește »

Art. 78: Condiţii. Termen

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^4:IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoaneArt. 78: Condiţii. Termen (1) În cazurile expres prevăzute de lege, precum şi în procedura necontencioasă, judecătorul va dispune din oficiu introducerea în cauză a altor persoane, chiar dacă părţile se

Citește »

Art. 79: Procedura de judecată

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecatăSUBSECŢIUNEA 2^4:IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoaneArt. 79: Procedura de judecată (1) Cel introdus în proces va fi citat, odată cu citaţia comunicându-i-se, în copie, şi încheierea prevăzută la art. 78 alin. (3), cererea de chemare în

Citește »

Art. 80: Formele reprezentării

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 4: Reprezentarea părţilor în judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Dispoziţii generaleArt. 80: Formele reprezentării (1) Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară.(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu vor sta în judecată prin reprezentant legal.(3) Părţile pot să stea în

Citește »

Art. 81: Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 4: Reprezentarea părţilor în judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Dispoziţii generaleArt. 81: Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului (1) Renunţarea la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, achiesarea la hotărârea pronunţată, încheierea unei tranzacţii, precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie nu se pot face de reprezentant decât în baza unui

Citește »

Art. 82: Lipsa dovezii calităţii de reprezentant

CARTEA I: Dispoziţii generaleTITLUL II: Participanţii la procesul civilCAPITOLUL II: PărţileSECŢIUNEA 4: Reprezentarea părţilor în judecatăSUBSECŢIUNEA 1: §1. Dispoziţii generaleArt. 82: Lipsa dovezii calităţii de reprezentant (1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.(2)

Citește »

Art. 83: Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecatăSUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convenționalăArt. 83: Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice (1) În faţa primei instanţe, în apel, precum şi în recurs, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar. Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui

Citește »

Art. 84: Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecatăSUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convenționalăArt. 84: Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii.(2)[textul din Art. 84, alin. (2) din cartea I, titlul II,

Citește »

Art. 85: Forma mandatului

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecatăSUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convenționalăArt. 85: Forma mandatului (1) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat

Citește »

Art. 86: Mandatul general

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecatăSUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convenționalăArt. 86: Mandatul general Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţă în ţară

Citește »

Art. 87: Conţinutul mandatului

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecatăSUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convenționalăArt. 87: Conţinutul mandatului (1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte.(2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea

Citește »

Art. 88: Încetarea mandatului

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecatăSUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convenționalăArt. 88: Încetarea mandatului Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat şi nici dacă acesta a devenit incapabil. Mandatul dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului. ← Art. 87:

Citește »

Art. 89: Renunţarea la mandat şi revocarea mandatului

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecatăSUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convenționalăArt. 89: Renunţarea la mandat şi revocarea mandatului (1) Renunţarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusă celeilalte părţi decât de la comunicare, afară numai dacă a fost făcută în şedinţa de judecată şi în prezenţa

Citește »

Art. 90: Condiţii de acordare

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECŢIUNEA 5: Asistenţa judiciarăArt. 90: Condiţii de acordare (1) Cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul

Citește »

Art. 91: Dispoziţii speciale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECŢIUNEA 5: Asistenţa judiciarăArt. 91: Dispoziţii speciale Dispoziţiile cuprinse în legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri luate în vederea administrării creanţelor fiscale rămân aplicabile. ← Art. 90: Condiţii de acordare Art. 92: Modalităţi de participare →

Citește »

Art. 92: Modalităţi de participare

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL III: Participarea Ministerului Public în procesul civilArt. 92: Modalităţi de participare (1) Procurorul poate porni orice acţiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.(2) Procurorul poate

Citește »

Art. 93: Efecte faţă de titularul dreptului

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL III: Participarea Ministerului Public în procesul civilArt. 93: Efecte faţă de titularul dreptului În cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1), titularul dreptului va fi introdus în proces şi se va putea prevala de dispoziţiile art. 406, 408, 409 şi art. 438-440, iar dacă procurorul îşi va retrage cererea, va putea

Citește »

Art. 94: Judecătoria

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 94: Judecătoria Judecătoriile judecă:1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani:a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede

Citește »

Art. 95: Tribunalul

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 95: Tribunalul Tribunalele judecă:1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă;3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de

Citește »

Art. 96: Curtea de apel

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 96: Curtea de apel Curţile de apel judecă:1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale;2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva

Citește »

Art. 97: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 97: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 97 pct. 1, competenţa

Citește »

Art. 98: Reguli generale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 98: Reguli generale (1) Competenţa se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere.(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de

Citește »

Art. 99: Cazul mai multor capete principale de cerere

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 99: Cazul mai multor capete principale de cerere (1) Când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competenţa se stabileşte în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura

Citește »

Art. 100: Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 100: Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi (1) Dacă mai mulţi reclamanţi, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, formulează pretenţii proprii împotriva aceluiaşi pârât, invocând raporturi juridice distincte şi neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor

Citește »

Art. 101: Valoarea cererii în cazuri speciale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 101: Valoarea cererii în cazuri speciale (1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenţei instanţei se va ţine seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părţii

Citește »

Art. 102: Cererea de plată parţială

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 102: Cererea de plată parţială Când prin acţiune se cere plata unei părţi dintr-o creanţă, valoarea cererii se socoteşte după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă. ← Art. 101: Valoarea cererii în cazuri speciale Art. 103: Cererea privind prestaţii

Citește »

Art. 103: Cererea privind prestaţii succesive

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 103: Cererea privind prestaţii succesive În cererile care au ca obiect un drept la prestaţii succesive, dacă durata existenţei dreptului este nedeterminată, valoarea lor se socoteşte după valoarea prestaţiei anuale datorate. ← Art. 102: Cererea de plată parţială Art. 104:

Citește »

Art. 104: Cererile în materie imobiliară

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 104: Cererile în materie imobiliară (1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislaţiei fiscale.(2) În cazul în care

Citește »

Art. 105: textul din Art. 105 din cartea I, titlul III, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-dec-2018 de Art. I, punctul 12. din Legea 310/2018

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 105: Abrogat [textul din Art. 105 din cartea I, titlul III, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-dec-2018 de Art. I, punctul 12. din Legea 310/2018] ← Art. 104: Cererile în materie imobiliară Art. 106: Dispoziţii speciale →

Citește »

Art. 106: Dispoziţii speciale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 106: Dispoziţii speciale (1) Instanţa legal învestită potrivit dispoziţiilor referitoare la competenţă după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări în ceea ce priveşte cuantumul valorii aceluiaşi obiect.(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile

Citește »

Art. 107: Regula generală

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreşti CAPITOLUL II: Competenţa teritorială Art. 107: Regula generală (1) Cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. (2) Instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul îşi schimbă domiciliul sau sediul. ← Art.

Citește »

Art. 108: Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 108: Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut Dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie se află reşedinţa sau reprezentanţa acestuia, iar dacă nu are nici reşedinţa ori reprezentanţa cunoscută, la instanţa în a cărei circumscripţie reclamantul îşi

Citește »

Art. 109: Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 109: Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face şi la instanţa locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte

Citește »

Art. 110: Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 110: Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanţa competentă pentru persoana căreia, potrivit înţelegerii dintre membri, i s-a încredinţat conducerea sau administrarea acesteia. În cazul

Citește »

Art. 111: Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 111: Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public Cererile îndreptate împotriva statului, autorităţilor şi instituţiilor centrale sau locale, precum şi a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanţa de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanţa de la sediul pârâtului. ← Art. 110: Cererile

Citește »

Art. 112: Pluralitatea de pârâţi

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 112: Pluralitatea de pârâţi (1) Cererea de chemare în judecată a mai multor pârâţi poate fi introdusă la instanţa competentă pentru oricare dintre aceştia; în cazul în care printre pârâţi sunt şi obligaţi accesoriu, cererea se introduce la instanţa competentă pentru oricare dintre debitorii principali.(2) Dacă un pârât a

Citește »

Art. 113: Competenţa teritorială alternativă

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 113: Competenţa teritorială alternativă (1) În afară de instanţele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente:1. instanţa domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiaţiei;2. instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligaţia de întreţinere, inclusiv cele privind alocaţiile de stat pentru copii;3. instanţa

Citește »

Art. 114: Cereri în materie de tutelă şi familie

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 114: Cereri în materie de tutelă şi familie (1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită.(2) În cazul

Citește »

Art. 115: Cererile în materie de asigurări

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 115: Cererile în materie de asigurări (1) În materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află:1. domiciliul sau sediul asiguratului;2. bunurile asigurate;3. locul unde s-a produs riscul asigurat.(2) Alegerea competenţei prin convenţie este considerată ca nescrisă dacă a

Citește »

Art. 116: Alegerea instanţei

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 116: Alegerea instanţei Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente. ← Art. 115: Cererile în materie de asigurări Art. 117: Cererile privitoare la imobile →

Citește »

Art. 117: Cererile privitoare la imobile

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 117: Cererile privitoare la imobile (1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanţa în a cărei circumscripţie este situat imobilul.(2) Când imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea se va face la instanţa domiciliului sau reşedinţei pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna

Citește »

Art. 118: Cererile privitoare la moştenire

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 118: Cererile privitoare la moştenire (1) În materie de moştenire, până la ieşirea din indiviziune, sunt de competenţa exclusivă a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului:1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziţiilor testamentare;2. cererile privitoare la moştenire şi la sarcinile acesteia, precum şi cele privitoare la pretenţiile

Citește »

Art. 119: Cereri privitoare la societăţi

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 119: Cereri privitoare la societăţi Cererile în materie de societate, până la sfârşitul lichidării sau, după caz, până la radierea societăţii, sunt de competenţa exclusivă a instanţei în circumscripţia căreia societatea îşi are sediul principal. ← Art. 118: Cererile privitoare la moştenire Art. 120: Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul

Citește »

Art. 120: Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 120: Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv Cererile în materia insolvenţei sau concordatului preventiv sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul. ← Art. 119: Cereri privitoare la societăţi Art. 121: Cererile împotriva unui consumator →

Citește »

Art. 121: Cererile împotriva unui consumator

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 121: Cererile împotriva unui consumator Cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanţa domiciliului consumatorului. Dispoziţiile art. 126 alin. (2) rămân aplicabile. ← Art. 120: Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv Art. 122: Regimul regulilor de competenţă →

Citește »

Art. 122: Regimul regulilor de competenţă

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 122: Regimul regulilor de competenţă Reguli noi de competenţă pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod. ← Art. 121: Cererile împotriva unui consumator Art. 123: Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale →

Citește »

Art. 123: Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 123: Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale (1) Cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120.(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi atunci

Citește »

Art. 124: Apărări şi incidente procedurale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 124: Apărări şi incidente procedurale (1) Instanţa competentă să judece cererea principală se va pronunţa şi asupra apărărilor şi excepţiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale şi care, potrivit legii, sunt de competenţa exclusivă a altei instanţe.(2) Incidentele procedurale sunt soluţionate de instanţa în faţa căreia se invocă,

Citește »

Art. 125: Cererea în constatare

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 125: Cererea în constatare În cererile pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept, competenţa instanţei se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului. ← Art. 124: Apărări şi incidente procedurale Art. 126: Alegerea de competenţă →

Citește »

Art. 126: Alegerea de competenţă

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 126: Alegerea de competenţă (1) Părţile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, şi prin declaraţie verbală în faţa instanţei ca procesele privitoare la bunuri şi la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanţe decât acelea care, potrivit legii, ar

Citește »

Art. 127: Competenţa facultativă

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreşti CAPITOLUL II: Competenţa teritorială Art. 127: Competenţa facultativă (1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cauză de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea sau a unei instanţe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu

Citește »

Art. 128: Incidente privind arbitrajul

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL II: Competenţa teritorialăArt. 128: Incidente privind arbitrajul Competenţa ce revine instanţelor judecătoreşti în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod aparţine în toate cazurile tribunalului în circumscripţia căruia are loc arbitrajul. ← Art. 127: Competenţa facultativă Art. 129: Excepţia de necompetenţă →

Citește »

Art. 129: Excepţia de necompetenţă

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 129: Excepţia de necompetenţă (1) Necompetenţa este de ordine publică sau privată.(2) Necompetenţa este de ordine publică:1. în cazul încălcării competenţei generale, când procesul nu este de competenţa instanţelor judecătoreşti;2. în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de

Citește »

Art. 130: Invocarea excepţiei

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 130: Invocarea excepţiei (1) Necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti poate fi invocată de părţi ori de către judecător în orice stare a pricinii.(2) Necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică trebuie invocată de părţi ori de către judecător la

Citește »

Art. 131: Verificarea competenţei

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 131: Verificarea competenţei (1) La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe şi pot pune concluzii, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general,

Citește »

Art. 132: Soluţionarea excepţiei

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţArt. 132: Soluţionarea excepţiei (1) Când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate

Citește »

Art. 133: Conflictul de competenţă. Cazuri

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 133: Conflictul de competenţă. Cazuri Există conflict de competenţă:1. când două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece acelaşi proces;2. când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi proces sau,

Citește »

Art. 134: Suspendarea procesului

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 134: Suspendarea procesului Instanţa înaintea căreia s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu judecata cauzei şi va înainta dosarul instanţei competente să soluţioneze conflictul. ← Art. 133: Conflictul de competenţă. Cazuri Art. 135: Soluţionarea conflictului de competenţă →

Citește »

Art. 135: Soluţionarea conflictului de competenţă

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 135: Soluţionarea conflictului de competenţă (1) Conflictul de competenţă ivit între două instanţe judecătoreşti se soluţionează de instanţa imediat superioară şi comună instanţelor aflate în conflict.(2) Nu se poate crea conflict de competenţă cu Înalta Curte de Casaţie şi

Citește »

Art. 136: Dispoziţii speciale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 136: Dispoziţii speciale (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni privitoare la excepţia de necompetenţă şi la conflictul de competenţă se aplică prin asemănare şi în cazul secţiilor specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti, care se pronunţă prin încheiere.*) Înalta Curte admite recursul

Citește »

Art. 137: Probele administrate în faţa instanţei necompetente

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 1: Necompetenţa şi conflictele de competenţăArt. 137: Probele administrate în faţa instanţei necompetente În cazul declarării necompetenţei, dovezile administrate în faţa instanţei necompetente rămân câştigate judecăţii şi instanţa competentă învestită cu soluţionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. ← Art. 136: Dispoziţii

Citește »

Art. 138: Excepţia litispendenţei

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 2: Litispendenţa şi conexitateaArt. 138: Excepţia litispendenţei (1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză, acelaşi obiect şi de aceeaşi parte, înaintea mai multor instanţe competente sau chiar înaintea aceleiaşi instanţe, prin cereri distincte.(2) Excepţia litispendenţei poate fi invocată de părţi sau

Citește »

Art. 139: Excepţia conexităţii

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 2: Litispendenţa şi conexitateaArt. 139: Excepţia conexităţii (1) Pentru asigurarea unei bune judecăţi, în primă instanţă este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură.(2)

Citește »

Art. 140: Temeiul strămutării

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 140: Temeiul strămutării (1) Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică.(2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii părţilor ori

Citește »

Art. 141: Cererea de strămutare

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 141: Cererea de strămutare (1) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă sau de siguranţă publică se poate cere în orice fază a procesului.(2) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesată, iar cea întemeiată pe

Citește »

Art. 142: Instanţa competentă

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 142: Instanţa competentă (1) Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacă strămutarea se cere

Citește »

Art. 143: Suspendarea judecării procesului

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 143: Suspendarea judecării procesului (1) La solicitarea celui interesat, completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei. Pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii, fără

Citește »

Art. 144: Judecarea cererii

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 144: Judecarea cererii (1) Cererea de strămutare se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor din proces.(2) Încheierea asupra strămutării se dă fără motivare şi este definitivă.(3) Instanţa de la care s-a cerut strămutarea va fi încunoştinţată,

Citește »

Art. 145: Efectele admiterii cererii

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 145: Efectele admiterii cererii (1) *) În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei

Citește »

Art. 146: Formularea unei noi cereri de strămutare

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 146: Formularea unei noi cereri de strămutare (1) Strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluţionării cererii anterioare sau ivite după soluţionarea acesteia.(2) Cererea

Citește »

Art. 147: Delegarea instanţei

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL IV: Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţeiSECŢIUNEA 3: Strămutarea proceselor. Delegarea instanţeiArt. 147: Delegarea instanţei Când, din cauza unor împrejurări excepţionale, instanţa competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcţioneze, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţii interesate, va desemna o altă instanţă de acelaşi grad care să judece

Citește »

Art. 148: Condiţiile generale

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL I: Forma cererilorArt. 148: Condiţiile generale (1) Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă indicarea instanţei căreia îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul, obiectul,

Citește »

Art. 150: Înscrisurile anexate

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL I: Forma cererilorArt. 150: Înscrisurile anexate (1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a se folosi în proces.(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.(3) Se vor putea depune în copie numai părţile din înscris referitoare la proces, urmând

Citește »