Art. 47 (1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Art. 47 (1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii,
la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) [textul din Art. 47, alin. (1), litera A. din titlul III a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. I, subpunctul III.., punctul 6. din Ordonanta urgenta 79/2017]
b) [textul din Art. 47, alin. (1), litera B. din titlul III a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. I, subpunctul III.., punctul 6. din Ordonanta urgenta 79/2017]
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Prevederile prezentului titlu prevalează faţă de prevederile Legii nr. 170/2016.
(3) Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Share this Post