Art. 1 Codul penal 2019 Legalitatea incriminării

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 1: Legalitatea incriminării(1)Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni.(2)Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită. Art. 2: Legalitatea sancţiunilor de drept penal→ Codul penal de la 1865. „Omoru si alte crime mari”   Codul penal de la 1865, cunoscut

Citește »

Art. 2: Legalitatea sancţiunilor de drept penal Codul Penal 2019

[layerslider id=”2″] Art. 2: Legalitatea sancţiunilor de drept penal(1)Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.(2)Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă

Citește »

Art. 3: Activitatea legii penale Codul Penal 2019

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 3: Activitatea legii penale Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare. ←Art. 2: Legalitatea sancţiunilor de drept penal Art. 4:Aplicarea legii penale de dezincriminare→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 4:Aplicarea legii penale de dezincriminare / Legislatie

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 4: Aplicarea legii penale de dezincriminareLegea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. în acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin

Citește »

Art. 5:Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecare

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 5: Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei(1)În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale, precum şi ordonanţelor de

Citește »

Art. 6:Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 6: Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei(1)Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest

Citește »

Art. 7:Aplicarea legii penale temporare

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 7: Aplicarea legii penale temporare(1)Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp.(2)Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situaţiei care

Citește »

Art. 8:Teritorialitatea legii penale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 8: Teritorialitatea legii penale(1)Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României.(2)Prin teritoriul României se înţelege întinderea de pământ, marea teritorială şi apele cu solul, subsolul şi spaţiul aerian, cuprinse între frontierele de stat.(3)Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul României se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2) sau pe o navă

Citește »

Art. 9:Personalitatea legii penale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 9: Personalitatea legii penale(1)Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani.(2)În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării

Citește »

Art. 10:Realitatea legii penale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 10: Realitatea legii penale(1)Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie, contra statului român, contra unui cetăţean român ori a unei persoane juridice române.(2)Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă

Citește »

Art. 11:Universalitatea legii penale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 11: Universalitatea legii penale(1)Legea penală română se aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârşite în afara teritoriului ţării de un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie, care se află de bunăvoie pe teritoriul României, în următoarele cazuri:a)s-a săvârşit o infracţiune pe care statul român şi-a asumat obligaţia să o reprime

Citește »

Art. 12:Legea penală şi tratatele internaţionale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 12: Legea penală şi tratatele internaţionaleDispoziţiile art. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internaţional la care România este parte. ←Art. 11: Universalitatea legii penale Art. 13:Imunitatea de jurisdicţie→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 13:Imunitatea de jurisdicţie

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 13: Imunitatea de jurisdicţieLegea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de către alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale, nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român. ←Art. 12:Legea penală şi tratatele internaţionale Art. 14:Extrădarea→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 14:Extrădarea

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 14: Extrădarea(1)Extrădarea poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat internaţional la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, în condiţiile legii.(2)Predarea sau extrădarea unei persoane în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită în condiţiile legii.(3)Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se acordă în

Citește »

Art. 15:Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

Codul Civil [layerslider id=”22″] TITLUL II: InfracţiuneaCAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 15: Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii(1)Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o.(2)Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale. ←Art. 14: Extrădarea Art. 16:Vinovăţia→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 16:Vinovăţia

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 16: Vinovăţia(1)Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.(2)Vinovăţie există când fapta este comisă cu intenţie, din culpă sau cu intenţie depăşită.(3)Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul:a)prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;b)prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea

Citește »

Art. 17:Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 17: Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiuneInfracţiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârşită şi prin omisiune, când:a)există o obligaţie legală sau contractuală de a acţiona;b)autorul omisiunii, printr-o acţiune sau inacţiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului. ←Art. 16:Vinovăţia Art. 18:Dispoziţii generale→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 18:Dispoziţii generale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 18: Dispoziţii generale(1)Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege.(2)Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor. ←Art. 17:Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune Art. 19:Legitima apărare→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 19:Legitima apărare

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 19: Legitima apărare(1)Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare.(2)Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului.(3)Se prezumă a fi în

Citește »

Art. 20:Starea de necesitate

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 20: Starea de necesitate(1)Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate.(2)Este în stare de necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori

Citește »

Art. 21:Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 21: Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii(1)Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.(2)Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea competentă,

Citește »

Art. 22:Consimţământul persoanei vătămate

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 22: Consimţământul persoanei vătămate(1)Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol.(2)Consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii, precum şi atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia. ←Art. 21:Exercitarea unui drept

Citește »

Art. 23:Dispoziţii generale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 23: Dispoziţii generale(1)Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în condiţiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate.(2)Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanţilor, cu excepţia cazului fortuit. ←Art. 22:Consimţământul persoanei vătămate Art. 24:Constrângerea fizică→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 24:Constrângerea fizică

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 24: Constrângerea fizicăNu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. ←Art. 23:Dispoziţii generale Art. 25:Constrângerea morală→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 25:Constrângerea morală

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 25: Constrângerea moralăNu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod. ←Art. 24:Constrângerea fizică Art. 26:Excesul neimputabil→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 26:Excesul neimputabil

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 26: Excesul neimputabil(1)Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depăşit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului.(2)Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu şi-a dat seama, în

Citește »

Art. 27:Minoritatea făptuitorului Noul Cod Penal

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 27: Minoritatea făptuitoruluiNu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal. ←Art. 26:Excesul neimputabil Art. 28:Iresponsabilitatea→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 28:Iresponsabilitatea

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 28: IresponsabilitateaNu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. ←Art. 27:Minoritatea făptuitorului Art. 29:Intoxicaţia→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 29:Intoxicaţia

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 29: IntoxicaţiaNu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive ←Art. 28:Iresponsabilitatea Art. 30:Eroarea→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 30:Eroarea

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 30: Eroarea(1)Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faptelor săvârşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte, numai dacă necunoaşterea stării, situaţiei ori împrejurării respective

Citește »

Art. 31:Cazul fortuit

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 31: Cazul fortuitNu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. ←Art. 30:Eroarea Art. 32:Tentativa→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 32:Tentativa

Codul Civil [layerslider id=”22″] CAPITOLUL IV: Tentativa Art. 32: Tentativa(1)Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul.(2)Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută executarea. ←Art. 31:Cazul fortuit Art. 33:Pedepsirea tentativei→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 33:Pedepsirea tentativei

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 33: Pedepsirea tentativei (1)Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta. (2)Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate. Când pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, iar instanţa s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancţionează cu pedeapsa închisorii de

Citește »

Art. 34:Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 34: Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului(1)Nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoştinţat autorităţile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuşi consumarea infracţiunii.(2)Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracţiune, se aplică pedeapsa pentru

Citește »

Art. 35:Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe

Codul Civil [layerslider id=”22″] CAPITOLUL V: Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni Art. 35: Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe(1)Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată

Citește »

Art. 36: Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 36: Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă(1)Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii.(2)Infracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.(3)Infracţiunea

Citește »

Art. 37:Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 37: Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexăDacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se stabileşte o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată anterior.

Citește »

Art. 38: Concursul de infracţiuni

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 38: Concursul de infracţiuni(1)Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.(2)Există

Citește »

Art. 39:Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 39: Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni(1)În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte şi se aplică pedeapsa, după cum urmează:a)când s-au stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă;b)când s-au

Citește »

Art. 40: Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 40: Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente(1)Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art. 39.(2)Dispoziţiile art. 39 se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.(3)Dacă infractorul a

Citește »

Art. 41: Recidiva

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 41: Recidiva(1)Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.(2)Există recidivă şi

Citește »

Art. 42: Condamnări care nu atrag starea de recidivă

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 42: Condamnări care nu atrag starea de recidivăLa stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:a)faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală;b)infracţiunile amnistiate;c)infracţiunile săvârşite din culpă. ←Art. 41:Recidiva Art. 43:Pedeapsa în caz de recidivă→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 43: Pedeapsa în caz de recidivă

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 43: Pedeapsa în caz de recidivă(1)Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta.(2)Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca

Citește »

Art. 44:Pluralitatea intermediară

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 44: Pluralitatea intermediară(1)Există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.(2)În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracţiune

Citește »

Art. 45: Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 45: Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni(1)Dacă pentru una dintre infracţiunile săvârşite s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală.(2)Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu un conţinut diferit, acestea se aplică

Citește »

Art. 46: Autorul şi coautorii

Codul Civil [layerslider id=”22″] CAPITOLUL VI: Autorul şi participanţii Art. 46: Autorul şi coautorii(1)Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.(2)Coautori sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală. ←Art. 45:Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni Art. 47:Instigatorul→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 47: Instigatorul

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 47: InstigatorulInstigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. ←Art. 46:Autorul şi coautorii Art. 48:Complicele→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 48: Complicele

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 48: Complicele(1)Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.(2)Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită.

Citește »

Art. 49: Pedeapsa în cazul participanţilor

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 49: Pedeapsa în cazul participanţilorCoautorul, instigatorul şi complicele la o infracţiune săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine seama de contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii, precum şi de dispoziţiile art. 74. ←Art. 48:Complicele Art. 50:Circumstanţe personale şi reale→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 50: Circumstanţe personale şi reale

Codul Civil [layerslider id=”22″] Art. 50: Circumstanţe personale şi reale(1)Circumstanţele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalţi.(2)Circumstanţele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului şi a participanţilor numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. ←Art. 49:Pedeapsa în cazul participanţilor Art. 51:Împiedicarea săvârşirii infracţiunii→ [layerslider id=”23″]

Citește »

Art. 51: Împiedicarea săvârşirii infracţiunii

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 51: Împiedicarea săvârşirii infracţiunii(1)Participantul nu se pedepseşte dacă, înainte de descoperirea faptei, denunţă săvârşirea infracţiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuşi consumarea infracţiunii.(2)Dacă actele îndeplinite până în momentul denunţării sau împiedicării constituie o altă infracţiune, participantului i se aplică pedeapsa pentru această infracţiune. ←Art. 50:Circumstanţe

Citește »

Art. 52: Participaţia improprie

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 52:Participaţia improprie(1) Săvârşirea nemijlocită, cu intenţie, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăţie, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie.(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu

Citește »

Art. 53: Pedepsele principale

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL I: Categoriile pedepselor Art. 53:Pedepsele principalePedepsele principale sunt:a) detenţiunea pe viaţă;b) închisoarea;c) amenda. ←Art. 52: Participaţia improprie Art. 54: Pedeapsa accesorie→ [layerslider id=”23″] Cum devii antreprenor? 6 pasi spre succes   Ai o idee. Ideea ta rezolva o problema. Problema pe care o rezolva ideea ta este una reala, acuta.

Citește »

Art. 54: Pedeapsa accesorie

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 54:Pedeapsa accesoriePedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate. ←Art. 53: Pedepsele principale Art. 55: Pedepsele complementare→ Onorariile minimale ale avocaților, fixate de Uniunea Barourilor   Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din

Citește »

Art. 55: Pedepsele complementare

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 55:Pedepsele complementarePedepsele complementare sunt:a) interzicerea exercitării unor drepturi;b) degradarea militară;c) publicarea hotărârii de condamnare. ←Art. 54:Pedeapsa accesorie Art. 56: Regimul detenţiunii pe viaţă→ [layerslider id=”23″] Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României   Interpretarea şi aplicarea dreptului

Citește »

Art. 56: Regimul detenţiunii pe viaţă

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] CAPITOLUL II: Pedepsele principaleSECŢIUNEA 1: Detenţiunea pe viaţă Art. 56:Regimul detenţiunii pe viaţăDetenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată şi se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. ←Art. 55: Pedepsele complementare Art. 57: Neaplicarea detenţiunii pe viaţă→ [layerslider id=”23″] Art. 1 Codul penal 2019 Legalitatea incriminării Art. 2: Legalitatea

Citește »

Art. 57: Neaplicarea detenţiunii pe viaţă

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 57:Neaplicarea detenţiunii pe viaţăDacă la data pronunţării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detenţiunii pe viaţă i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. ←Art. 56: Regimul detenţiunii pe viaţă Art. 58: Înlocuirea

Citește »

Art. 58: Înlocuirea detenţiunii pe viaţă

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 58:Înlocuirea detenţiunii pe viaţăÎn cazul în care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei, pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă

Citește »

Art. 59: Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 59:Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţăÎn cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii, perioada de detenţiune executată se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii. ←Art. 58:Înlocuirea detenţiunii pe viaţă Art. 60: Regimul închisorii→ [layerslider id=”23″] Art. 1 Codul penal 2019 Legalitatea incriminării Art.

Citește »

Art. 60: Regimul închisorii

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] SECŢIUNEA 2: Închisoarea Art. 60:Regimul închisoriiÎnchisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani, şi se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. ←Art. 59: Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă Art. 61: Stabilirea amenzii→ [layerslider id=”23″] Art. 1 Codul penal

Citește »

Art. 61: Stabilirea amenzii

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 61:Stabilirea amenzii(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului.(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.(3) Instanţa

Citește »

Art. 62: Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 62:Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii(1) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica şi pedeapsa amenzii.(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) şi lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă şi

Citește »

Art. 63: Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 63:Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.(2) Dacă amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu

Citește »

Art. 64: Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 64:Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul

Citește »

Pedeapsa accesorie Art. 65: Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] SECŢIUNEA 1: Pedeapsa accesorie Art. 65:Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o), a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.(2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa

Citește »

Art. 67: Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 67:Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este necesară.(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este

Citește »

Art. 68: Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 68:Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;c) după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a

Citește »

Art. 69: Degradarea militară

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 69:Degradarea militară(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de

Citește »

Art. 70: Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 70:Publicarea hotărârii definitive de condamnare(1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ţinând seama de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana condamnatului, instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârşirii altor asemenea infracţiuni.(2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanţă, într-un cotidian

Citește »

Art. 66: Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] ECŢIUNEA 2: Pedepsele complementare Art. 66:Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte

Citește »

Art. 71:Durata executării

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] CAPITOLUL IV: Calculul duratei pedepselor Art. 71:Durata executării(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua în care condamnatul a început executarea hotărârii definitive de condamnare.(2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării.(3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se

Citește »

Art. 72: Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 72:Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente,

Citește »

Art. 73:Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 73:Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării(1)    În cazul infracţiunilor săvârşite în condiţiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum şi durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeaşi infracţiune în România.(2)    Dispoziţiile

Citește »

Art. 74: Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] CAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale Art. 74:Criteriile generale de individualizare a pedepsei(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;b) starea de pericol creată

Citește »

Art. 75:Circumstanţe atenuante

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] SECŢIUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante Art. 75:Circumstanţe atenuante(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă;b) depăşirea limitelor legitimei apărări;c) depăşirea

Citește »

Art. 77: Circumstanţe agravante

TITLUL III: Pedepsele CAPITOLUL V: Individualizarea pedepselor SECŢIUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante Art. 77: Circumstanţe agravante Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante: a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; b) săvârşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; c) săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri;

Citește »

Art. 78: Efectele circumstanţelor agravante

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravanteArt. 78: Efectele circumstanţelor agravante (1) În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar

Citește »

Art. 79: Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravanteArt. 79: Concursul între cauze de atenuare sau de agravare (1) Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la tentativă,

Citește »

Art. 80: Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 3: Renunţarea la aplicarea pedepseiArt. 80: Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei (1) Instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiţii:a) infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit;b) în raport de

Citește »

Art. 81: Avertismentul

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 3: Renunţarea la aplicarea pedepseiArt. 81: Avertismentul (1) Când dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, instanţa aplică infractorului un avertisment.(2) Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni.(3) În caz

Citește »

Art. 82: Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 3: Renunţarea la aplicarea pedepseiArt. 82: Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei (1) Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită.(2) Renunţarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor

Citește »

Art. 83: Condiţiile amânării aplicării pedepsei

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 83: Condiţiile amânării aplicării pedepsei (1) Instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu

Citește »

Art. 84: Termenul de supraveghere

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 84: Termenul de supraveghere (1) Termenul de supraveghere este de 2 ani şi se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi

Citește »

Art. 85: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 85: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile (1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;c)

Citește »

Art. 86: Supravegherea

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 86: Supravegherea (1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de probaţiune.(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a)- c) şi alin. (5) se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor

Citește »

Art. 87: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 87: Modificarea sau încetarea obligaţiilor (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare.(2) Instanţa dispune

Citește »

Art. 88: Revocarea amânării aplicării pedepsei

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 88: Revocarea amânării aplicării pedepsei (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.(2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile

Citește »

Art. 89: Anularea amânării aplicării pedepsei

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 89: Anularea amânării aplicării pedepsei (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz,

Citește »

Art. 90: Efectele amânării aplicării pedepsei

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 4: Amânarea aplicării pedepseiArt. 90: Efectele amânării aplicării pedepsei (1) Persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune până la expirarea termenului de

Citește »

Art. 91: Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 91: Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai

Citește »

Art. 92: Termenul de supraveghere

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 92: Termenul de supraveghere (1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care

Citește »

Art. 93: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 93: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile (1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei

Citește »

Art. 94: Supravegherea condamnatului

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 94: Supravegherea condamnatului (1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de probaţiune.(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de serviciul de

Citește »

Art. 95: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 95: Modificarea sau încetarea obligaţiilor (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare.(2)

Citește »

Art. 96: Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 96: Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată

Citește »

Art. 97: Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 97: Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se

Citește »

Art. 98: Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereArt. 98: Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată.(2) Suspendarea

Citește »

Art. 99: Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 99: Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă (1) Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă:a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite

Citește »

Art. 100: Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 100: Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii (1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20

Citește »

Art. 101: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 101: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile (1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;c)

Citește »

Art. 102: Supravegherea condamnatului

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 102: Supravegherea condamnatului (1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de probaţiune.(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) şi lit. b) se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art.

Citește »

Art. 103: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 103: Modificarea sau încetarea obligaţiilor (1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială.(2) Instanţa dispune încetarea executării

Citește »

Art. 104: Revocarea liberării condiţionate

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 104: Revocarea liberării condiţionate (1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă.(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere

Citește »

Art. 105: Anularea liberării condiţionate

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 105: Anularea liberării condiţionate (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate

Citește »

Art. 106: Efectele liberării condiţionate

TITLUL III: PedepseleCAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 6: Liberarea condiţionatăArt. 106: Efectele liberării condiţionate În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberării condiţionate şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. ← Art. 105: Anularea liberării condiţionate Art. 107: Scopul măsurilor de siguranţă

Citește »

Art. 107: Scopul măsurilor de siguranţă

TITLUL IV: Măsurile de siguranţăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 107: Scopul măsurilor de siguranţă (1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.(2) Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată.(3) Măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia

Citește »

Art. 108: Categoriile măsurilor de siguranţă

TITLUL IV: Măsurile de siguranţăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 108: Categoriile măsurilor de siguranţă Măsurile de siguranţă sunt:a) obligarea la tratament medical;b) internarea medicală;c) interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;d) confiscarea specială.e) confiscarea extinsă. ← Art. 107: Scopul măsurilor de siguranţă Art. 109: Obligarea la tratament medical →

Citește »

Art. 109: Obligarea la tratament medical

TITLUL IV: Măsurile de siguranţăCAPITOLUL II: Regimul măsurilor de siguranţăArt. 109: Obligarea la tratament medical (1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea

Citește »

Art. 110: Internarea medicală

TITLUL IV: Măsurile de siguranţăCAPITOLUL II: Regimul măsurilor de siguranţăArt. 110: Internarea medicală Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. ← Art. 109:

Citește »

Art. 111: Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

TITLUL IV: Măsurile de siguranţăCAPITOLUL II: Regimul măsurilor de siguranţăArt. 111: Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii (1) Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcţii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului

Citește »

Art. 112: Confiscarea specială

TITLUL IV: Măsurile de siguranţăCAPITOLUL II: Regimul măsurilor de siguranţăArt. 112: Confiscarea specială (1) Sunt supuse confiscării speciale:a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut

Citește »

Art. 112^1: Confiscarea extinsă

TITLUL IV: Măsurile de siguranţăCAPITOLUL II: Regimul măsurilor de siguranţă Art. 112^1: Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani

Citește »

Art. 113: Limitele răspunderii penale

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL I: Regimul răspunderii penale a minoruluiArt. 113: Limitele răspunderii penale (1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.(2) Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. ← Art.

Citește »

Art. 114: Consecinţele răspunderii penale

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL I: Regimul răspunderii penale a minoruluiArt. 114: Consecinţele răspunderii penale (1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:a) dacă a mai

Citește »

Art. 115: Măsurile educative

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL I: Regimul răspunderii penale a minoruluiArt. 115: Măsurile educative (1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:a) stagiul de formare civică;b) supravegherea;c) consemnarea la sfârşit de săptămână;d) asistarea zilnică.2. Măsurile educative privative de libertate sunt:a) internarea într-un centru educativ;b) internarea într-un centru de detenţie.(2) Alegerea măsurii educative care

Citește »

Art. 116: Referatul de evaluare

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL I: Regimul răspunderii penale a minoruluiArt. 116: Referatul de evaluare (1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanţa va solicita serviciului de probaţiune întocmirea unui referat care va cuprinde şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum şi la

Citește »

Art. 117: Stagiul de formare civică

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertateArt. 117: Stagiul de formare civică (1) Măsura educativa a stagiului de formare civica consta în obligaţia minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-i ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi

Citește »

Art. 118: Supravegherea

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertateArt. 118: Supravegherea Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două şi 6 luni, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în

Citește »

Art. 119: Consemnarea la sfârşit de săptămână

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertateArt. 119: Consemnarea la sfârşit de săptămână (1) Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână constă în obligaţia minorului de a nu părăsi locuinţa în zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligaţia de

Citește »

Art. 120: Asistarea zilnică

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertateArt. 120: Asistarea zilnică (1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligaţia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probaţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3

Citește »

Art. 121: Obligaţii ce pot fi impuse minorului

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertateArt. 121: Obligaţii ce pot fi impuse minorului (1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanţa poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;b) să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă;c)

Citește »

Art. 122: Modificarea sau încetarea obligaţiilor

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertateArt. 122: Modificarea sau încetarea obligaţiilor (1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse mai mari de îndreptare.(2) Instanţa dispune încetarea

Citește »

Art. 123: Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertateArt. 123: Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate (1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune:a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă

Citește »

Art. 124: Internarea într-un centru educativ

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL III: Regimul măsurilor educative privative de libertateArt. 124: Internarea într-un centru educativ (1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum şi programe de reintegrare socială.(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă

Citește »

Art. 125: Internarea într-un centru de detenţie

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL III: Regimul măsurilor educative privative de libertateArt. 125: Internarea într-un centru de detenţie (1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor

Citește »

Art. 126: Schimbarea regimului de executare

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL III: Regimul măsurilor educative privative de libertateArt. 126: Schimbarea regimului de executare Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un

Citește »

Art. 127: Calculul duratei măsurilor educative

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL III: Regimul măsurilor educative privative de libertateArt. 127: Calculul duratei măsurilor educative   Calculul duratei măsurilor educativeÎn cazul măsurilor educative privative de libertate, dispoziţiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător. ← Art. 126: Schimbarea regimului de executare Art. 128: Efectele cauzelor de atenuare şi agravare  →

Citește »

Art. 128: Efectele cauzelor de atenuare şi agravare

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL IV: Dispoziţii comuneArt. 128: Efectele cauzelor de atenuare şi agravare În cazul infracţiunilor săvârşite în timpul minorităţii, cauzele de atenuare şi agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative şi produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă. ← Art. 127: Calculul duratei măsurilor educative  Art. 129: Pluralitatea de infracţiuni →

Citește »

Art. 129: Pluralitatea de infracţiuni

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL IV: Dispoziţii comuneArt. 129: Pluralitatea de infracţiuni (1) În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74.(2) În cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una după

Citește »

Art. 130: Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL IV: Dispoziţii comuneArt. 130: Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune în timpul minorităţii pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea,

Citește »

Art. 131: Prescripţia răspunderii penale a minorilor

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL IV: Dispoziţii comuneArt. 131: Prescripţia răspunderii penale a minorilor Termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori. ← Art. 130: Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii Art. 132: Prescripţia

Citește »

Art. 132: Prescripţia executării măsurilor educative

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL IV: Dispoziţii comuneArt. 132: Prescripţia executării măsurilor educative (1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puţin de 2 ani.(3) Termenele de

Citește »

Art. 133: Efectele măsurilor educative

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL IV: Dispoziţii comuneArt. 133: Efectele măsurilor educative Măsurile educative nu atrag interdicţii, decăderi sau incapacităţi. ← Art. 132: Prescripţia executării măsurilor educative Art. 134: Minorul devenit major →

Citește »

Art. 134: Minorul devenit major

TITLUL V: MinoritateaCAPITOLUL IV: Dispoziţii comuneArt. 134: Minorul devenit major (1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi majorilor care, la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.(2) Când, la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanţa, ţinând seama de posibilităţile sale de îndreptare,

Citește »

Art. 135: Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 135: Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice (1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.(2) Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate

Citește »

Art. 136: Pedepsele aplicabile persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 136: Pedepsele aplicabile persoanei juridice (1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare.(2) Pedeapsa principală este amenda.(3) Pedepsele complementare sunt:a) dizolvarea persoanei juridice;b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei

Citește »

Art. 137: Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 137: Stabilirea amenzii pentru persoana juridică (1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului.(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 şi 5.000 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30

Citește »

Art. 138: Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 138: Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice (1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare.(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse

Citește »

Art. 139: Dizolvarea persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 139: Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când:a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni;b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este

Citește »

Art. 140: Suspendarea activităţii persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 140: Suspendarea activităţii persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea,(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin.

Citește »

Art. 141: Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 141: Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice (1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) şi lit. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite potrivit legii.(2) Dispoziţiile alin. (1) se

Citește »

Art. 142: Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 142: Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia

Citește »

Art. 143: Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 143: Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, prevăzute de lege. ← Art. 142: Închiderea unor

Citește »

Art. 144: Plasarea sub supraveghere judiciară

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 144: Plasarea sub supraveghere judiciară (1) Pedeapsa complementară a plasării sub supraveghere judiciară presupune desfăşurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activităţii care a ocazionat comiterea infracţiunii, pe o perioadă de la un an la 3 ani.(2) Mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci

Citește »

Art. 145: Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridiceArt. 145: Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare (1) Afişarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.(2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane.(3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în

Citește »

Art. 146: Recidiva în cazul persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL III: Dispoziţii comuneArt. 146: Recidiva în cazul persoanei juridice (1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită.(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege

Citește »

Art. 147: Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL III: Dispoziţii comuneArt. 147: Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice (1) În caz de concurs de infracţiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică.(2) În caz de pluralitate de infracţiuni, pedepsele complementare

Citește »

Art. 148: Prescripţia răspunderii penale

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL III: Dispoziţii comuneArt. 148: Prescripţia răspunderii penale Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condiţiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispoziţiile art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzător. ← Art. 147: Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice Art. 149: Prescripţia executării pedepsei →

Citește »

Art. 149: Prescripţia executării pedepsei

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridiceCAPITOLUL III: Dispoziţii comuneArt. 149: Prescripţia executării pedepsei (1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată.(3) Dispoziţiile art.

Citește »