Art. 105: Venituri neimpozabile

Alexandra.caras/ May 7, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL VII: Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
Art. 105: Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:
a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;
b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activităţi independente.
(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetale/Suprafaţă

1. Cereale/până la 2 ha

2. Plante oleaginoase/până la 2 ha

3. Cartof/până la 2 ha

4. Sfeclă de zahăr/până la 2 ha

5. Tutun/ până la 1 ha

6. Hamei pe rod/până la 2 ha

7. Legume în câmp/până la 0,5 ha

8. Legume în spaţii protejate/până la 0,2 ha

9. Leguminoase pentru boabe/până la 1,5 ha

10. Pomi pe rod/până la 1,5 ha

11. Vie pe rod/până la 1 ha

12. Arbuşti fructiferi/până la 1 ha

13. Flori şi plante ornamentale/până la 0,3 ha

Animale/Nr. capete/Nr. de familii de albine

1. Vaci/până la 2

2. Bivoliţe/până la 2

3. Oi/până la 50

4. Capre/până la 25

5. Porci pentru îngrăşat/până la 6

6. Albine/până la 75 de familii

7. Păsări de curte/până la 100

*) La articolul 105 alineatul (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 13 se introduce un nou număr curent, numărul curent 14, cu următorul cuprins:

Produse vegetale/Suprafaţă

14. Plante medicinale şi aromatice/până la 2 ha

(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.
(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la alin. (2) nu generează venit impozabil.
(5) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

← Art. 104: Determinarea venitului net anual în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate

Art. 106: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole
pe bază de norme de venit →

Share this Post