Art. 122: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate

Alexandra.caras/ May 8, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil
Art. 122: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate

(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(2) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se completează şi de către contribuabilii cărora le sunt aplicabile prevederile de la art. 721, art. 84 alin. (3) şi art. 116.
(3) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii se completează şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V-Venituri din investiţii.
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – cap. I, pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor care au completat şi depus declaraţia prevăzută la art. 120 alin. (4);
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente;
d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţiile specifice;
e) venituri din investiţii, a căror impunere este finală;
f) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
i) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116.
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1)-(3) se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015. cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Share this Post