Art. 1: Izvoarele dreptului civil

Art. 1:Izvoarele dreptului civil (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului.(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului.(3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în care legea trimite

Citește »

Art. 2: Obiectul şi conţinutul Codului civil

Art. 2: Obiectul şi conţinutul Codului civil (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului. (2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului. (3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura

Citește »

Art. 6: Aplicarea în timp a legii civile

CAPITOLUL II: Aplicarea legii civileArt. 6: Aplicarea în timp a legii civile (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data

Citește »

Art. 7: Teritorialitatea legii civile

CAPITOLUL II: Aplicarea legii civile Art. 7: Teritorialitatea legii civile (1) Actele normative adoptate de autorităţile şi instituţiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se prevede altfel.(2) Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială. ← Art. 6: Aplicarea în

Citește »

Art. 8: Extrateritorialitatea legii civile

CAPITOLUL II: Aplicarea legii civile Art. 8: Extrateritorialitatea legii civile În cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ţinându-se seama de normele de drept internaţional privat cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod. ← Art. 7: Teritorialitatea legii civile Art. 9: Interpretarea legii →

Citește »

Art. 9: Interpretarea legii

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civileArt. 9: Interpretarea legii (1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi interpretarea ei oficială.(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.(3) Interpretarea legii de către instanţă se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecăţii. ← Art. 8: Extrateritorialitatea legii civile Art. 10: Interzicerea analogiei →

Citește »

Art. 10: Interzicerea analogiei

Art. 10:Interzicerea analogiei Legile care derogă de la o dispoziţie generală, care restrâng exerciţiul unor drepturi civile sau care prevăd sancţiuni civile se aplică numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege. ← Art. 9: Interpretarea legii Art. 11: Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri →

Citește »

Art. 11: Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile  Art. 11: Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri Nu se poate deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri. ← Art. 10: Interzicerea analogiei Art. 12: Libertatea de a dispune →

Citește »

Art. 13: Renunţarea la drept

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile  Art. 13: Renunţarea la drept Renunţarea la un drept nu se prezumă. ← Art. 12: Libertatea de a dispune Art. 14: Buna-credinţă →

Citește »

Art. 14: Buna-credinţă

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile Art. 14: Buna-credinţă (1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.(2) Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară. ← Art. 13: Renunţarea la drept Art. 15: Abuzul de drept →

Citește »

Art. 15: Abuzul de drept

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile Art. 15: Abuzul de drept Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe. ← Art. 14: Buna-credinţă Art. 16: Vinovăţia →

Citește »

Art. 16: Vinovăţia

CAPITOLUL II: Aplicarea legii civile Art. 16: Vinovăţia (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana răspunde numai pentru faptele sale săvârşite cu intenţie sau din culpă.(2) Fapta este săvârşită cu intenţie când autorul prevede rezultatul faptei sale şi fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.(3) Fapta este săvârşită din

Citește »

Art. 17: Eroarea comună şi invincibilă

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile Art. 17: Eroarea comună şi invincibilă (1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuşi.(2) Cu toate acestea, când cineva, împărtăşind o credinţă comună şi invincibilă, a considerat că o persoană are un anumit drept sau o anumită calitate juridică, instanţa judecătorească, ţinând seama de împrejurări, va putea hotărî

Citește »

Art. 18: Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridiceArt. 18: Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare (1) Drepturile, actele şi faptele privitoare la starea şi capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparţin acestora, precum şi orice alte raporturi juridice sunt supuse publicităţii în cazurile expres prevăzute de lege.(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanţii

Citește »

Art. 19: Condiţiile de publicitate

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice Art. 19: Condiţiile de publicitate (1) Procedura şi condiţiile de publicitate se stabilesc prin lege. (2) Îndeplinirea formalităţii de publicitate poate fi cerută de orice persoană, chiar dacă este lipsită de capacitatea de exerciţiu. (3) Orice renunţare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum şi orice

Citește »

Art. 20: Efectele publicităţii

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice Art. 20: Efectele publicităţii (1) Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum şi a oricărui alt raport juridic supus publicităţii, stabileşte rangul acestora şi, dacă legea prevede în mod expres, condiţionează constituirea sau efectele lor juridice,(2) Între părţi sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, după caz, drepturile, actele sau

Citește »

Art. 21: Prezumţiile

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice Art. 21: Prezumţiile (1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într-un registru public, se prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modificat în condiţiile legii. (2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există.

Citește »

Art. 22: Lipsa publicităţii. Sancţiuni

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice Art. 22: Lipsa publicităţii. Sancţiuni (1) Dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta nu era prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice supuse publicităţii sunt inopozabile terţilor, afară de cazul în care se dovedeşte că aceştia le-au cunoscut pe altă cale.(2) Atunci

Citește »

Art. 23: Concursul dintre formele de publicitate

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice Art. 23: Concursul dintre formele de publicitate Dacă un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus în acelaşi timp unor formalităţi de publicitate diferite, neefectuarea unei cerinţe de publicitate nu este acoperită de îndeplinirea alteia. ← Art. 22: Lipsa publicităţii. Sancţiuni Art. 24: Consultarea registrelor publice →

Citește »

Art. 24: Consultarea registrelor publice

CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice Art. 24: Consultarea registrelor publice Orice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în condiţiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumită situaţie juridică şi să obţină extrase sau copii certificate de pe acestea. ← Art. 23: Concursul dintre formele de publicitate Art.

Citește »

Art. 25: Subiectele de drept civil

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 25: Subiectele de drept civil (1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice. (2) Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile.

Citește »

Art. 26: Recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 26: Recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile Drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor fizice, precum şi drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite şi garantate de lege. ← Art. 25:

Citește »

Art. 27: Cetăţenii străini şi apatrizii

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 27: Cetăţenii străini şi apatrizii (1) Cetăţenii străini şi apatrizii sunt asimilaţi, în condiţiile legii, cu cetăţenii români, în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile lor civile. (2) Asimilarea se aplică în

Citește »

Art. 28: Capacitatea civilă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 28: Capacitatea civilă (1) Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor.(2) Orice persoană are capacitate de folosinţă şi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exerciţiu. ← Art. 27: Cetăţenii străini şi apatrizii Art.

Citește »

Art. 29: Limitele capacităţii civile

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL I: Dispoziţii generaleArt. 29:Limitele capacităţii civile (1) Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exerciţiu, decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege.(2) Nimeni

Citește »

Art. 30: Egalitatea în faţa legii civile

CARTEA I:Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 30: Egalitatea în faţa legii civile Rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea,

Citește »

Art. 31: Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL I: Dispoziţii generale  Art. 31: Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune (1) Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia.(2) Acesta

Citește »

Art. 32: Transferul intrapatrimonial

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL I: Dispoziţii generaleArt. 32:Transferul intrapatrimonial (1) În caz de diviziune sau afectaţiune, transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiaşi patrimoniu, se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi fără a prejudicia

Citește »

Art. 33: Patrimoniul profesional individual

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 33: Patrimoniul profesional individual (1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă şi de publicitate

Citește »

Art. 34: Noţiune

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 1: Capacitatea de folosinţăArt. 34: Noţiune Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile. ← Art. 33: Patrimoniul profesional individual Art. 35:

Citește »

Art. 35: Durata capacităţii de folosinţă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 1: Art. 35: Durata capacităţii de folosinţă Capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia. ← Art. 34: Noţiune Art. 36: Drepturile copilului

Citește »

Art. 36: Drepturile copilului conceput

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL II: Persoana fizică CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice SECŢIUNEA 1: Capacitatea de folosinţă Art. 36: Drepturile copilului conceput Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, însă numai dacă el se naşte viu. Dispoziţiile art.

Citește »

Art. 37: Noţiune

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice SECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiuArt. 37: Noţiune Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. ← Art. 36: Drepturile copilului conceput Art.

Citește »

Art. 38: Începutul capacităţii de exerciţiu

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice  SECŢIUNEA 2:  Capacitatea de exerciţiu Art. 38: Începutul capacităţii de exerciţiu (1) Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră.(2) Persoana devine majoră la împlinirea

Citește »

Art. 39: Situaţia minorului căsătorit

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice SECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu Art. 39:Situaţia minorului căsătorit (1) Minorul dobândeşte, prin căsătorie, capacitatea deplină de exerciţiu.(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care

Citește »

Art. 40: Capacitatea de exerciţiu anticipată

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL II: Persoana fizică CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice SECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu Art. 40: Capacitatea de exerciţiu anticipată Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16

Citește »

Art. 41: Capacitatea de exerciţiu restrânsă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu Art. 41: Capacitatea de exerciţiu restrânsă (1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exerciţiu restrânsă.(2) Actele juridice ale minorului cu

Citește »

Art. 42: Regimul unor acte ale minorului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu Art. 42: Regimul unor acte ale minorului (1) Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu

Citește »

Art. 43: Lipsa capacităţii de exerciţiu

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiuArt. 43: Lipsa capacităţii de exerciţiu (1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au capacitate de exerciţiu:a) minorul care nu a împlinit vârsta de

Citește »

Art. 44: Sancţiune

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiuArt. 44: Sancţiune (1) Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art.

Citește »

Art. 45: Frauda comisă de incapabil

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu Art. 45: Frauda comisă de incapabil Simpla declaraţie că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate

Citește »

Art. 46: Regimul nulităţii

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu Art. 46: Regimul nulităţii (1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdicţie judecătorească incapacitatea acestuia.(2) Acţiunea în

Citește »

Art. 47: Limitele obligaţiei de restituire

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu Art. 47: Limitele obligaţiei de restituire Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu este obligată la restituire decât

Citește »

Art. 48: Confirmarea actului anulabil

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiuArt. 48: Confirmarea actului anulabil Minorul devenit major poate confirma actul făcut singur în timpul minorităţii, atunci când el trebuia să fie reprezentat sau asistat. După

Citește »

Art. 49: Cazul general

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii Art. 49: Cazul general (1) În cazul în care o persoană este dispărută şi există indicii că a încetat din viaţă, aceasta poate fi

Citește »

Art. 50: Cazuri speciale

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţiiArt. 50: Cazuri speciale (1) Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundaţiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul unor fapte

Citește »

Art. 51: Procedura de declarare a morţii

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii Art. 51: Procedura de declarare a morţii Soluţionarea cererii de declarare a morţii se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. ← Art. 50:

Citește »

Art. 52: Data prezumată a morţii celui dispărut

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii Art. 52: Data prezumată a morţii celui dispărut (1) Cel declarat mort este socotit că a încetat din viaţă la data pe care hotărârea

Citește »

Art. 53: Prezumţie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii Art. 53: Prezumţie Cel dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă. ←  Art.

Citește »

Art. 54: Anularea hotărârii de declarare a morţii

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii Art. 54: Anularea hotărârii de declarare a morţii (1) Dacă cel declarat mort este în viaţă, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care

Citește »

Art. 55: Descoperirea certificatului de deces

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii Art. 55: Descoperirea certificatului de deces Orice persoană interesată poate cere oricând anularea hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se descoperă certificatul

Citește »

Art. 56: Plata făcută moştenitorilor aparenţi

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţiiArt. 56: Plata făcută moştenitorilor aparenţi Plata făcută moştenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte, este valabilă şi liberatorie,

Citește »

Art. 57: Drepturile moştenitorului aparent

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii Art. 57: Drepturile moştenitorului aparent Moştenitorul aparent care află că persoana care a fost declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în viaţă păstrează posesia

Citește »

Art. 58: Drepturi ale personalităţii

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune Art. 58: Drepturi ale personalităţii (1) Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la

Citește »

Art. 59: Atributele de identificare

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune Art. 59: Atributele de identificare Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reşedinţă, precum şi la o stare civilă, dobândite în

Citește »

Art. 60: Dreptul de a dispune de sine însuşi

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune Art. 60: Dreptul de a dispune de sine însuşi Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi

Citește »

Art. 61: Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 61: Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane (1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică

Citește »

Art. 62: Interzicerea practicii eugenice

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 62: Interzicerea practicii eugenice (1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane.(2)

Citește »

Art. 63: Intervenţiile asupra caracterelor genetice

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 63: Intervenţiile asupra caracterelor genetice (1) Sunt interzise orice intervenţii medicale asupra

Citește »

Art. 64: Inviolabilitatea corpului uman

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 64: Inviolabilitatea corpului uman (1) Corpul uman este inviolabil.(2) Orice persoană are dreptul

Citește »

Art. 65: Examenul caracteristicilor genetice

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fiziceArt. 65: Examenul caracteristicilor genetice (1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate

Citește »

Art. 66: Interzicerea unor acte patrimoniale

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 66: Interzicerea unor acte patrimoniale Orice acte care au ca obiect conferirea

Citește »

Art. 67: Intervenţiile medicale asupra unei persoane

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 67: Intervenţiile medicale asupra unei persoane Nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor,

Citește »

Art. 68: Prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 68: Prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă (1) Prelevarea şi transplantul

Citește »

Art. 69: Sesizarea instanţei judecătoreşti

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice Art. 69: Sesizarea instanţei judecătoreşti La cererea persoanei interesate, instanţa poate lua toate măsurile

Citește »

Art. 70: Dreptul la libera exprimare

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 70: Dreptul la libera exprimare (1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare.(2) Exercitarea acestui drept

Citește »

Art. 71: Dreptul la viaţa privată

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 71: Dreptul la viaţa privată (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.(2)

Citește »

Art. 72: Dreptul la demnitate

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 72: Dreptul la demnitate (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.(2) Este interzisă

Citește »

Art. 73: Dreptul la propria imagine

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 73: Dreptul la propria imagine (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.(2) În exercitarea

Citește »

Art. 74: Atingeri aduse vieţii private

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 74: Atingeri aduse vieţii private Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca

Citește »

Art. 75: Limite

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 75: Limite (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care

Citește »

Art. 76: Prezumţia de consimţământ

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 76: Prezumţia de consimţământ Când însuşi cel la care se referă o informaţie sau un

Citește »

Art. 77: Prelucrarea datelor personale

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 3: Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane Art. 77: Prelucrarea datelor personale Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau

Citește »

Art. 78: Respectul datorat persoanei decedate

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 4: Respectul datorat persoanei şi după decesul său Art. 78: Respectul datorat persoanei decedate Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria sa,

Citește »

Art. 79: Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 4: Respectul datorat persoanei şi după decesul său Art. 79: Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate Memoria persoanei decedate este protejată în aceleaşi condiţii ca şi

Citește »

Art. 80: Respectarea voinţei persoanei decedate

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 4: Respectul datorat persoanei şi după decesul său Art. 80: Respectarea voinţei persoanei decedate (1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii şi poate dispune

Citește »

Art. 81: Prelevarea de la persoanele decedate

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerenteSECŢIUNEA 4: Respectul datorat persoanei şi după decesul său Art. 81: Prelevarea de la persoanele decedate Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule umane, în scop terapeutic

Citește »

Art. 82: Dreptul la nume

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 1: Numele Art. 82: Dreptul la nume Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii. ← Art. 81: Prelevarea de la persoanele decedate Art. 83: Structura numelui →

Citește »

Art. 83: Structura numelui

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 1: NumeleArt. 83: Structura numelui Numele cuprinde numele de familie şi prenumele. ← Art. 82: Dreptul la nume Art. 84: Dobândirea numelui →

Citește »

Art. 84: Dobândirea numelui

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 1: NumeleArt. 84: Dobândirea numelui (1) Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi poate fi modificat prin efectul schimbării stării civile, în condiţiile prevăzute de lege.(2) Prenumele se stabileşte

Citește »

Art. 85: Schimbarea numelui pe cale administrativă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 1: Numele Art. 85: Schimbarea numelui pe cale administrativă Cetăţenii români pot obţine, în condiţiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a

Citește »

Art. 86: Dreptul la domiciliu şi reşedinţă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 86: Dreptul la domiciliu şi reşedinţă (1) Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în

Citește »

Art. 87: Domiciliul

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 87: Domiciliul Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală. ← Art.

Citește »

Art. 88: Reşedinţa

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 88: Reşedinţa Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară. ← Art. 87: Domiciliul Art. 89: Stabilirea şi schimbarea domiciliului →

Citește »

Art. 89: Stabilirea şi schimbarea domiciliului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 89: Stabilirea şi schimbarea domiciliului (1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale.(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci

Citește »

Art. 90: Prezumţia de domiciliu

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 90: Prezumţia de domiciliu (1) Reşedinţa va fi considerată domiciliu când acesta nu este cunoscut.(2) În lipsă de reşedinţă, persoana fizică este considerată că domiciliază

Citește »

Art. 91: Dovada

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţaArt. 91: Dovada (1) Dovada domiciliului şi a reşedinţei se face cu menţiunile cuprinse în cartea de identitate.(2) În lipsa acestor menţiuni ori atunci când acestea nu

Citește »

Art. 92: Domiciliul minorului şi al celui pus sub interdicţie judecătorească

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 92: Domiciliul minorului şi al celui pus sub interdicţie judecătorească (1) Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile prevăzute de lege

Citește »

Art. 93: Cazuri speciale

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 93: Cazuri speciale Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi şi supus unor măsuri de protecţie specială, în cazurile prevăzute de lege,

Citește »

Art. 94: Domiciliul persoanei puse sub curatelă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 94: Domiciliul persoanei puse sub curatelă În cazul în care s-a instituit o curatelă asupra bunurilor celui care a dispărut, acesta are domiciliul la curator,

Citește »

Art. 95: Domiciliul la curatorul special

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 95: Domiciliul la curatorul special Dacă a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor succesorale, cei chemaţi la moştenire au domiciliul la curator, în

Citește »

Art. 96: Domiciliul profesional

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 96: Domiciliul profesional Cel care exploatează o întreprindere are domiciliul şi la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce priveşte obligaţiile patrimoniale ce s-au născut

Citește »

Art. 97: Domiciliul ales

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa Art. 97: Domiciliul ales (1) Părţile unui act juridic pot să aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligaţiilor născute din acel act.(2)

Citește »

Art. 98: Starea civilă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Actele de stare civilă Art. 98: Starea civilă Starea civilă este dreptul persoanei de a se individualiza, în familie şi societate, prin calităţile strict personale care decurg din actele

Citește »

Art. 99: Dovada stării civile

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Actele de stare civilă Art. 99: Dovada stării civile (1) Starea civilă se dovedeşte prin actele de naştere, căsătorie şi deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă,

Citește »

Art. 100: Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Actele de stare civilăArt. 100: Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea

Citește »

Art. 101: Înscrierea menţiunilor pe actul de stare civilă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Actele de stare civilăArt. 101: Înscrierea menţiunilor pe actul de stare civilă Anularea, completarea, modificarea şi rectificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrise pe acesta,

Citește »

Art. 102: Actele întocmite de un ofiţer de stare civilă necompetent

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Actele de stare civilăArt. 102: Actele întocmite de un ofiţer de stare civilă necompetent Actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile

Citește »

Art. 103: Alte mijloace de dovadă a stării civile

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Actele de stare civilăArt. 103: Alte mijloace de dovadă a stării civile Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanţei judecătoreşti, prin orice mijloace de probă, dacă:a) nu au existat

Citește »

Art. 104: Interesul persoanei ocrotite

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 104: Interesul persoanei ocrotite (1) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice se stabileşte numai în interesul acesteia.(2) La luarea unei măsuri de ocrotire trebuie să se ţină seama de

Citește »

Art. 105: Persoanele ocrotite

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 105: Persoanele ocrotite Sunt supuşi unor măsuri speciale de ocrotire minorii şi cei care, deşi capabili, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a altor motive prevăzute de lege nu pot

Citește »

Art. 106: Măsurile de ocrotire

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 106: Măsurile de ocrotire (1) Ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecţie specială anume prevăzute de

Citește »

Art. 107: Instanţa de tutelă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 107: Instanţa de tutelă (1) Procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenţa instanţei de tutelă şi de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanţa

Citește »

Art. 108: Ocrotirea persoanei prin tutelă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 108: Ocrotirea persoanei prin tutelă (1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă se realizează de către tutore, desemnat sau numit, în condiţiile prezentului cod, precum şi de către consiliul de familie,

Citește »

Art. 109: Ocrotirea persoanei prin curatelă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii Isunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 109: Ocrotirea persoanei prin curatelă Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. ← Art. 108: Ocrotirea persoanei prin tutelă  Art. 110: Cazurile de

Citește »

Art. 110: Cazurile de instituire

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 1: Deschiderea tuteleiArt. 110: Cazurile de instituire Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa

Citește »

Art. 111: Persoanele obligate să înştiinţeze instanţa de tutelă

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice CAPITOLUL II: Tutela minorului SECŢIUNEA 2: Tutorele Art. 111: Persoanele obligate să înştiinţeze instanţa de tutelă Au obligaţia ca, de îndată ce află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească

Citește »

Art. 112: Persoana care poate fi numită tutore

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 112: Persoana care poate fi numită tutore (1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soţul şi soţia, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de

Citește »

Art. 113: Persoanele care nu pot fi numite tutore

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 113: Persoanele care nu pot fi numite tutore (1) Nu poate fi tutore:a) minorul, persoana pusă sub interdicţie judecătorească sau cel pus sub curatelă;b) cel decăzut din exerciţiul

Citește »

Art. 114: Desemnarea tutorelui de către părinte

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 114: Desemnarea tutorelui de către părinte (1) Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana

Citește »

Art. 115: Desemnarea mai multor tutori

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 115: Desemnarea mai multor tutori În cazul în care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fără vreo preferinţă, ori există mai multe rude, afini sau prieteni

Citește »

Art. 116: Măsuri provizorii

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 116: Măsuri provizorii (1) Cel chemat la tutelă în conformitate cu dispoziţiile art. 114 nu poate fi înlăturat de către instanţă fără acordul său decât dacă se află

Citește »

Art. 117: Garanţii

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 117: Garanţii La numirea sau, după caz, în timpul tutelei, instanţa de tutelă poate hotărî, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele să dea garanţii

Citește »

Art. 118: Numirea tutorelui de către instanţa de tutelă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 118: Numirea tutorelui de către instanţa de tutelă În lipsa unui tutore desemnat, instanţa de tutelă numeşte cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o

Citește »

Art. 119: Procedura de numire

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 119: Procedura de numire (1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanţa de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorelui

Citește »

Art. 120: Refuzul continuării tutelei

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 120: Refuzul continuării tutelei (1) Cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei.(2) Poate refuza continuarea tutelei:a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi;b)

Citește »

Art. 121: Înlocuirea tutorelui

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 121: Înlocuirea tutorelui Dacă vreuna dintre împrejurările prevăzute la art. 120 alin. (2) survine în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit. Cererea de înlocuire se adresează

Citește »

Art. 122: Caracterul personal al tutelei

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 122: Caracterul personal al tutelei (1) Tutela este o sarcină personală.(2) Cu toate acestea, instanţa de tutelă, cu avizul consiliului de familie, poate, ţinând seama de mărimea şi

Citește »

Art. 123: Gratuitatea tutelei

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 123: Gratuitatea tutelei (1) Tutela este o sarcină gratuită.(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi îndreptăţit, pe perioada exercitării sarcinilor tutelei, la o remuneraţie al cărei cuantum va

Citește »

Art. 124: Rolul consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 124: Rolul consiliului de familie (1) Consiliul de familie se poate constitui pentru a supraveghea modul în care tutorele îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle

Citește »

Art. 125: Membrii consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 125: Membrii consiliului de familie (1) Instanţa de tutelă poate constitui un consiliu de familie, compus din 3 rude sau afini, ţinând seama de gradul de

Citește »

Art. 126: Alte dispoziţii aplicabile consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 126: Alte dispoziţii aplicabile consiliului de familie Dispoziţiile art. 113, art. 120 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), art. 121 şi art. 147 se aplică

Citește »

Art. 127: Modificarea consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 127: Modificarea consiliului de familie În afară de cazul prevăzut la art. 131, alcătuirea consiliului de familie nu se poate modifica în timpul tutelei, afară numai

Citește »

Art. 128: Constituirea consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 128: Constituirea consiliului de familie (1) În vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de

Citește »

Art. 129: Funcţionarea consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 129: Funcţionarea consiliului de familie (1) Consiliul de familie este convocat cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii de către tutore, din propria iniţiativă

Citește »

Art. 130: Atribuţii

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 130: Atribuţii (1) Consiliul de familie dă avize consultative, la solicitarea tutorelui sau a instanţei de tutelă, şi ia decizii, în cazurile prevăzute de lege. Avizele

Citește »

Art. 131: Înlocuirea consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 131: Înlocuirea consiliului de familie Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dacă în plângerile formulate potrivit prezentului cod instanţa a hotărât de cel puţin două

Citește »

Art. 132: Imposibilitatea constituirii consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 3: Consiliul de familieArt. 132: Imposibilitatea constituirii consiliului de familie Dacă în cazul prevăzut la art. 131 nu este posibilă constituirea unui nou consiliu, ca şi în cazul contrarietăţii de

Citește »

Art. 133: Exercitarea tutelei în interesul minorului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generaleArt. 133: Exercitarea tutelei în interesul minorului Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestuia. ← Art.

Citește »

Art. 134: Conţinutul tutelei

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generaleArt. 134: Conţinutul tutelei (1) Tutorele are îndatorirea de a îngriji de minor.(2) El este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea şi dezvoltarea lui fizică

Citește »

Art. 135: Tutela exercitată de ambii soţi

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generaleArt. 135: Tutela exercitată de ambii soţi (1) În cazul în care tutori sunt 2 soţi, aceştia răspund împreună pentru exercitarea atribuţiilor tutelei. Dispoziţiile privind

Citește »

Art. 136: Avizul consiliului de familie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 2: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 136: Avizul consiliului de familie Măsurile privind persoana minorului se iau de către tutore, cu avizul consiliului de familie,

Citește »

Art. 137: Domiciliul minorului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 2: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 137: Domiciliul minorului (1) Minorul pus sub tutelă are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instanţei de tutelă minorul

Citește »

Art. 138: Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale

CARTEA I: Despre persoane*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice CAPITOLUL II: Tutela minorului SECŢIUNEA 4: Exercitarea tutelei SUBSECŢIUNEA 2: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului Art. 138: Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale (1) Felul învăţăturii sau al pregătirii

Citește »

Art. 139: Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 2: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 139: Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani Instanţa de tutelă nu poate hotărî fără ascultarea minorului,

Citește »

Art. 140: Inventarul bunurilor minorului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 140: Inventarul bunurilor minorului (1) După numirea tutorelui şi în prezenţa acestuia şi a membrilor consiliului de familie, un

Citește »

Art. 141: Actele făcute în lipsa inventarului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 141: Actele făcute în lipsa inventarului Înainte de întocmirea inventarului, tutorele nu poate face, în numele minorului, decât acte

Citește »

Art. 142: Administrarea bunurilor minorului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 142: Administrarea bunurilor minorului (1) Tutorele are îndatorirea de a administra cu bună-credinţă bunurile minorului. În acest scop, tutorele

Citește »

Art. 143: Reprezentarea minorului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 143: Reprezentarea minorului Tutorele are îndatorirea de a-l reprezenta pe minor în actele juridice, dar numai până când acesta

Citește »

Art. 144: Regimul juridic al actelor de dispoziţie

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 144: Regimul juridic al actelor de dispoziţie (1) Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donaţii şi nici

Citește »

Art. 145: Autorizarea instanţei de tutelă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 145: Autorizarea instanţei de tutelă (1) Instanţa de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau

Citește »

Art. 146: Încuviinţarea şi autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 146: Încuviinţarea şi autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani (1) Minorul care a împlinit vârsta

Citește »

Art. 147: Interzicerea unor acte juridice

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 147: Interzicerea unor acte juridice (1) Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii relative, încheierea de acte juridice între tutore sau

Citește »

Art. 148: Suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 148: Suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului (1) Consiliul de familie stabileşte suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi

Citește »

Art. 149: Constituirea de depozite bancare

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 149: Constituirea de depozite bancare (1) Sumele de bani care depăşesc nevoile întreţinerii minorului şi ale administrării bunurilor sale,

Citește »

Art. 150: Cazurile de numire a curatorului special

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 4: Exercitarea tuteleiSUBSECŢIUNEA 3: Exercitarea tutelei cu privire la persoana minoruluiArt. 150: Cazurile de numire a curatorului special (1) Ori de câte ori între tutore şi minor se ivesc interese

Citește »

Art. 151: Controlul instanţei de tutelă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 5: Controlul exercitării tuteleiArt. 151: Controlul instanţei de tutelă (1) Instanţa de tutelă va efectua un control efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele şi consiliul de familie îşi

Citește »

Art. 152: Darea de seamă

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECTIUNEA 5: Controlul exercitării tuteleiArt. 152: Darea de seamă (1) Tutorele este dator să prezinte anual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de minor, precum

Citește »

Art. 153: Descărcarea tutorelui

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECTIUNEA 5: Controlul exercitării tuteleiArt. 153: Descărcarea tutorelui Instanţa de tutelă va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului şi la cheltuielile făcute cu întreţinerea acestuia şi cu administrarea bunurilor sale şi,

Citește »