Art. 123^1: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit (se aplică de la 1 aprilie 2019)

Alexandra.caras/ May 8, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil
Art. 123^1: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit (se aplică de la 1 aprilie 2019)

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) şi (4) pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul devenit figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41).
(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) şi art. 123 alin. (4), obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii. Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.
(4) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 123 alin. (3), obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit revine organului fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) şi (4) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(6) Prin excepţie de la alin. (3) şi (4), contribuabilii prevăzuţi la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6) şi art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat se reţine la sursă, pot opta, cu acordul angajatorului/plătitorului de venit, printr-un înscris încheiat cu acesta, pentru calcularea, reţinerea, declararea şi plata sumei prevăzute la alin. (1) către beneficiari, până la termenul de plată a impozitului.
(7) Opţiunea de la alin. (6) rămâne valabilă pe perioada prevăzută în înscrisul încheiat între părţi, începând cu veniturile realizate în luna exercitării opţiunii, dar nu mat mult de 2 ani fiscali consecutivi, pentru aceiaşi beneficiari prevăzuţi la alin. (1) şi poate fi reînnoită după expirarea perioadei respective. în acest interval contribuabilul poate renunţa la opţiunea privind distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit sau poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior.
(8) Contribuabilii care optează pentru distribuirea prin reţinerea la sursă a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) nu mai pot exercita aceeaşi opţiune pentru aceeaşi perioadă si sursă de venit.
(9) Angajatorul/Plătitorul de venit are obligaţia ca la momentul plăţii sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41).
(10) În situaţia în care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41), angajatorul/plătitorul de venit are obligaţia să refuze efectuarea plăţii sumelor către aceasta.
N.R. Prevederile art. 1231 se aplică şi în situaţia în care contribuabilii şi-au exprimat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, opţiunea privind distribuirea din impozitul pe venit a unei sume reprezentând cota de 2% sau 3,5% din acesta, conform dispoziţiilor art. 681 alin. (11), art. 72 alin. (11) şi art. 79 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin reînnoirea acesteia conform art. 1231 alin. (2), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea decăderii.

Share this Post