Art. 130: Venituri obţinute din străinătate

Alexandra.caras/ May 8, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL XIII: Aspecte fiscale internaţionale
Art. 130: Venituri obţinute din străinătate

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.
(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.
(3) Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România şi neimpozabile/scutite în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.
(4) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(7) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele obţinute din România pentru care există dreptul de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, prevăzute la art. 1231 alin. (1), pot dispune şi asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(8) Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii/unităţilor de cult, care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(9) Pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (7), obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute reprezentând până la 3,5% din impozit pe venit datorat în România, după deducerea creditului fiscal, revine organului fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizarea veniturilor, sub sancţiunea decăderii.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(5) [textul din Art. 130, alin. (5) din titlul IV, capitolul XIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(6) [textul din Art. 130, alin. (6) din titlul IV, capitolul XIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 18/2018]

Share this Post