Art. 68^1: Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL II: Venituri din activităţi independente
Art. 681: Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente realizate
în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

(1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.
(2) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă.
(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), la momentul plăţii venitului.
(4) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(5) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.
(6) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.
(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 1231.(N.R.: se aplică incepând cu veniturile aferente lunii aprilie 2019)
(8) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (7) revine organului fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(9) Prin excepţie de la alin. (8), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.
(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) şi (8) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(11) Opţiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică la momentul plăţii impozitului de către plătitorii de venituri. Opţiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat între părţi, începând cu luna exercitării opţiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.

Share this Post