Art. 1: Definiţii

TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. actul administrativ fiscal – actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este

Citește »

Art. 2: Obiectul şi sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală Art. 2: Obiectul şi sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală (1) Codul de procedură fiscală reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea care le administrează, cu excepţia cazului când prin lege

Citește »

Art. 3: Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală Art. 3: Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative (1) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea creanţelor prevăzute la art. 2. (2) Unde prezentul cod nu dispune, se aplică prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, republicat, în măsura

Citește »

Art. 4: Principiul legalităţii

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 4: Principiul legalităţii (1) Creanţele fiscale şi obligaţiile corespunzătoare ale contribuabilului/plătitorului sunt cele prevăzute de lege. (2) Procedura de administrare a creanţelor fiscale se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii. Organul fiscal are obligaţia de a asigura respectarea dispoziţiilor legale privind realizarea drepturilor şi obligaţiilor

Citește »

Art. 5: Aplicarea unitară a legislaţiei

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 5: Aplicarea unitară a legislaţiei (1) Organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a creanţelor fiscale. (2) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are rolul de a coordona aplicarea

Citește »

Art. 6: Exercitarea dreptului de apreciere

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 6: Exercitarea dreptului de apreciere (1) Organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege şi să adopte soluţia întemeiată pe prevederile legale, precum şi pe constatări

Citește »

Art. 7: Rolul activ şi alte reguli de conduită pentru organul fiscal

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 7: Rolul activ şi alte reguli de conduită pentru organul fiscal (1) În desfăşurarea unei proceduri de administrare a creanţelor fiscale, organul fiscal înştiinţează contribuabilul/plătitorul asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege ce îi revin acestuia în desfăşurarea procedurii.(2) Organul fiscal are obligaţia să examineze starea

Citește »

Art. 8: Limba oficială în administraţia fiscală

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 8: Limba oficială în administraţia fiscală (1) Limba oficială în administraţia fiscală este limba română. (2) Dacă la organul fiscal se depun petiţii, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organul fiscal solicită ca acestea să fie însoţite de traduceri în limba română

Citește »

Art. 9: Dreptul de a fi ascultat

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 9: Dreptul de a fi ascultat (1) Înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei. (2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1)

Citește »

Art. 10: Obligaţia de cooperare

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 10: Obligaţia de cooperare (1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să coopereze cu organul fiscal în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie

Citește »

Art. 11: Secretul fiscal

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale Art. 11: Secretul fiscal (1) Personalul din cadrul organului fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor de care a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. (2) În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum

Citește »

Art. 12: Buna-credinţă

Art. 12: Buna-credinţă TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale (1) Relaţiile dintre contribuabil/plătitor şi organul fiscal trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă. (2) Contribuabilul/Plătitorul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile şi să îşi exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi să declare corect datele şi informaţiile privitoare

Citește »

Art. 13: Interpretarea legii

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL III: Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale Art. 13: Interpretarea legii (1) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului aşa cum este exprimată în lege. (2) În cazul în care voinţa legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinţei legiuitorului se ţine seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele

Citește »

Art. 14: Prevalenţa conţinutului economic al situaţiilor relevante din punct de vedere fiscal

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL III: Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale Art. 14: Prevalenţa conţinutului economic al situaţiilor relevante din punct de vedere fiscal (1) Veniturile, alte beneficii şi elemente patrimoniale sunt supuse legislaţiei fiscale indiferent dacă sunt obţinute din acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerinţele altor dispoziţii legale.(2) Situaţiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază

Citește »

Art. 15: Eludarea legislaţiei fiscale

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL III: Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale Art. 15: Eludarea legislaţiei fiscale (1) În cazul în care, eludându-se scopul legislaţiei fiscale, obligaţia fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza de impozitare reală, obligaţia datorată şi, respectiv, creanţa fiscală corelativă sunt cele legal determinate. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile

Citește »

Art. 16: Conţinutul raportului juridic fiscal

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL I: Dispoziţii privind raportul juridic fiscal Art. 16: Conţinutul raportului juridic fiscal (1) Raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept material fiscal şi raportul de drept procedural fiscal. (2) Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care apar în legătură cu creanţele fiscale. (3) Raportul de drept procedural fiscal cuprinde totalitatea

Citește »

Art. 17: Subiectele raportului juridic fiscal

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL I: Dispoziţii privind raportul juridic fiscal Art. 17: Subiectele raportului juridic fiscal (1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul/plătitorul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport. (2) Statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin A.N.A.F. şi

Citește »

Art. 18: Împuterniciţii

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL I: Dispoziţii privind raportul juridic fiscal Art. 18: Împuterniciţii (1) În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să îşi îndeplinească personal obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, chiar

Citește »

Art. 19: Numirea curatorului fiscal

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL I: Dispoziţii privind raportul juridic fiscal Art. 19: Numirea curatorului fiscal (1) Dacă nu există un împuternicit potrivit art. 18 alin. (1)-(4) organul fiscal, în condiţiile legii, solicită instanţei judecătoreşti competente numirea unui curator fiscal pentru: a) contribuabilul/plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care nu şi-a îndeplinit obligaţia de desemnare a unui împuternicit potrivit

Citește »

Art. 20: Obligaţiile reprezentanţilor legali

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL I: Dispoziţii privind raportul juridic fiscal Art. 20: Obligaţiile reprezentanţilor legali (1) Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi reprezentanţii desemnaţi ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile ce revin potrivit legislaţiei fiscale persoanelor sau entităţilor reprezentate. Aceşti reprezentanţi îndeplinesc obligaţiile fiscale de plată ale persoanelor sau entităţilor reprezentate

Citește »

Art. 21: Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 21: Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit, potrivit legii,

Citește »

Art. 22: Stingerea creanţelor fiscale

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 22: Stingerea creanţelor fiscale Creanţele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege. ← Art. 21: Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale Art. 23: Preluarea obligaţiei fiscale →

Citește »

Art. 23: Preluarea obligaţiei fiscale

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 23: Preluarea obligaţiei fiscale (1) În cazul în care obligaţia fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condiţiile legii, următoarele persoane: a) moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun; b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi

Citește »

Art. 24: Garantarea obligaţiei fiscale

TITLUL II: Raportul juridic fiscal CAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 24: Garantarea obligaţiei fiscale (1) Pentru obligaţiile fiscale ale debitorului răspunde ca debitor garant, cu renunţarea la beneficiul discuţiunii şi diviziunii: a) persoana care îşi asumă obligaţia de plată printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale

Citește »

Art. 25: Răspunderea solidară

TITLUL II: Raportul juridic fiscalCAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 25: Răspunderea solidară (1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:a) asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la

Citește »

Art. 26: Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii

TITLUL II: Raportul juridic fiscalCAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 26: Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii (1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 25 se stabileşte prin decizie emisă de organul fiscal competent pentru fiecare persoană fizică sau juridică în parte. Decizia este act administrativ fiscal potrivit prezentului cod.(2) Înaintea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1), organul fiscal

Citește »

Art. 27: Drepturile şi obligaţiile succesorilor

TITLUL II: Raportul juridic fiscalCAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 27: Drepturile şi obligaţiile succesorilor (1) Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile dreptului comun, dispoziţiile art. 23 rămânând aplicabile.(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană

Citește »

Art. 28: Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului

TITLUL II: Raportul juridic fiscalCAPITOLUL II: Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale Art. 28: Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului (1) Creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire.(2) Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a

Citește »

Art. 29: Competenţa generală a organului fiscal central

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal central Art. 29: Competenţa generală a organului fiscal central (1) Administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor pentru şomaj se realizează prin organul fiscal central, cu excepţia cazului când prin lege se prevede altfel.(2)

Citește »

Art. 30: Competenţa materială şi teritorială a organului fiscal central

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal centralArt. 30: Competenţa materială şi teritorială a organului fiscal central (1) Pentru administrarea creanţelor fiscale şi a altor creanţe datorate bugetelor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2), competenţa revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în a cărui rază teritorială se află

Citește »

Art. 31: Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal centralArt. 31: Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central (1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înţelege:a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de

Citește »

Art. 32: Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal central Art. 32: Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal (1) Domiciliul fiscal definit potrivit art. 31 se înregistrează/modifică la/de organul fiscal central în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de către contribuabil/plătitor a unei cereri de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale

Citește »

Art. 33: Competenţa în cazul sediilor secundare

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal central Art. 33: Competenţa în cazul sediilor secundare (1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competenţa pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.(2) Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de

Citește »

Art. 35: Competenţa în cazul contribuabilului nerezident

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal centralArt. 35: Competenţa în cazul contribuabilului nerezidentÎn cazul contribuabilului nerezident care nu are pe teritoriul României un sediu permanent, competenţa revine organului fiscal central stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. ← Art. 34: Competenţa privind impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole Art. 36: Schimbarea competenţei →

Citește »

Art. 36: Schimbarea competenţei

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal central Art. 36: Schimbarea competenţei (1) În cazul în care se schimbă domiciliul fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială trece la noul organ fiscal central de la data schimbării domiciliului fiscal.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi contribuabililor mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, în cazul în care se

Citește »

Art. 37: Competenţa generală a organului fiscal local

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL II: Competenţa organului fiscal local Art. 37: Competenţa generală a organului fiscal localAdministrarea creanţelor fiscale datorate bugetului local, inclusiv a impozitului pe profit care se face venit la bugetul local, potrivit Codului fiscal, se realizează prin organul fiscal local, cu excepţia cazului când prin lege se prevede altfel. ← Art. 36: Schimbarea competenţei Art. 38: Competenţa

Citește »

Art. 38: Competenţa teritorială a organului fiscal local

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL II: Competenţa organului fiscal localArt. 38:Competenţa teritorială a organului fiscal local (1) Administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului local al unei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se realizează prin organul fiscal local al respectivei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia cazului când prin lege se prevede altfel.(2) În scopul administrării de către organul fiscal local a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii

Citește »

Art. 39: Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL II: Competenţa organului fiscal local Art. 39: Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local (1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin domiciliu fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.(2) În situaţia în care contribuabilul/plătitorul are înregistrat un domiciliu fiscal potrivit art.

Citește »

Art. 40: Competenţa specială

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL III: Alte dispoziţii privind competenţa Art. 40: Competenţa specială (1) În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu are un domiciliu fiscal cunoscut sau nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi pentru luarea de

Citește »

Art. 41: Conflictul de competenţă

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL III: Alte dispoziţii privind competenţa Art. 41: Conflictul de competenţă (1) Există conflict de competenţă când două sau mai multe organe fiscale se declară deopotrivă competente sau necompetente.(2) Prin conflict de competenţă în sensul prezentului articol se înţelege conflictul apărut în legătură cu modul de aplicare a regulilor de competenţă privind administrarea creanţelor fiscale prevăzute

Citește »

Art. 42: Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale centrale

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL III: Alte dispoziţii privind competenţa Art. 42: Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale centrale În cazul în care există conflict de competenţă între două sau mai multe organe fiscale centrale, conflictul se soluţionează de către organul ierarhic superior comun. În cazul în care în conflictul de competenţă este implicată o structură de la nivelul

Citește »

Art. 43: Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale locale

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL III: Alte dispoziţii privind competenţaArt. 43: Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale locale (1) În cazul în care există un conflict de competenţă între organele fiscale locale sau între organul fiscal central şi un organ fiscal local, conflictul de competenţă ivit se poate soluţiona amiabil, sub coordonarea reprezentanţilor desemnaţi în acest scop de Ministerul

Citește »

Art. 44: Conflictul de interese

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL III: Alte dispoziţii privind competenţa Art. 44: Conflictul de interese Persoana din cadrul organului fiscal implicată într-o procedură de administrare se află în conflict de interese, dacă:a) în cadrul procedurii respective acesta este contribuabil/plătitor, este soţ/soţie al/a contribuabilului/plătitorului, este rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv a/al contribuabilului/plătitorului, este reprezentant sau împuternicit al

Citește »

Art. 45: Abţinerea şi recuzarea

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL III: Alte dispoziţii privind competenţa Art. 45: Abţinerea şi recuzarea (1) Persoana care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 44 este obligată, de îndată ce a luat la cunoştinţă de existenţa situaţiei, să înştiinţeze conducătorul ierarhic şi să se abţină de la efectuarea oricărui act privind procedura de administrare în

Citește »

Art. 46: Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 46: Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal (1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică.(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente:a) denumirea organului fiscal emitent;b) data la care a fost emis şi data de la care îşi

Citește »

Art. 47: Comunicarea actului administrativ fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 47: Comunicarea actului administrativ fiscal (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal

Citește »

Art. 48: Opozabilitatea actului administrativ fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 48: Opozabilitatea actului administrativ fiscal (1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.(2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului şi nu produce

Citește »

Art. 49: Nulitatea actului administrativ fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 49: Nulitatea actului administrativ fiscal (1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situaţii:a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenţa;b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului/plătitorului, a

Citește »

Art. 50: Anularea, desfiinţarea sau modificarea actului administrativ fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 50: Anularea, desfiinţarea sau modificarea actului administrativ fiscal(1) Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desfiinţat sau modificat de către organul fiscal competent în condiţiile prezentului cod.(2) Anularea ori desfiinţarea totală sau parţială, cu titlu definitiv, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale

Citește »

Art. 51: Efectele anulării actului administrativ fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscaleArt. 51: Efectele anulării actului administrativ fiscal (1) Ori de câte ori se anulează un act administrativ fiscal, organul fiscal competent emite un alt act administrativ fiscal, dacă acest lucru este posibil în condiţiile legii.(2) Emiterea unui alt act administrativ fiscal nu mai este posibilă în situaţii cum sunt:a) s-a

Citește »

Art. 52: Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 52: Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans (1) Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în

Citește »

Art. 53: Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 53: Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal (1) Organul fiscal poate îndrepta oricând erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/plătitorului.(2) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se înţelege orice greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele administrative fiscale,

Citește »

Art. 54: Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale Art. 54: Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale Dispoziţiile art. 46-48 şi art. 53 se aplică în mod corespunzător şi actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel. ← Art. 53: Îndreptarea

Citește »

Art. 55: Mijloace de probă

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale Art. 55: Mijloace de probă (1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.(2) Pentru

Citește »

Art. 56: Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului/plătitorului la sediul său

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generaleArt. 56: Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului/plătitorului la sediul său (1) Organul fiscal poate solicita prezenţa contribuabilului/plătitorului la sediul său pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul fiscal indică şi documentele pe

Citește »

Art. 57: Comunicarea informaţiilor între organele fiscale

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale Art. 57: Comunicarea informaţiilor între organele fiscale (1) Dacă într-o procedură de administrare se constată fapte care prezintă importanţă pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale îşi vor comunica reciproc informaţiile deţinute.(2) Neîndeplinirea cu celeritate sau obstrucţionarea schimbului de informaţii reprezintă abatere disciplinară, iar conducătorul organului fiscal

Citește »

Art. 58: Obligaţia de a furniza informaţii

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize Art. 58: Obligaţia de a furniza informaţii (1) Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul

Citește »

Art. 59: Furnizarea periodică de informaţii

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor SECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize  Art. 59: Furnizarea periodică de informaţii (1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. (2) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere. (3) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul

Citește »

Art. 60: Obligaţii declarative cu privire la rezidenţii altor state membre ale Uniunii Europene

Art. 60: Obligaţii declarative cu privire la rezidenţii altor state membre ale Uniunii Europene (1) Plătitorii de venituri de natura celor prevăzute la art. 291 alin. (1) lit. a)-d) au obligaţia să depună la organul fiscal central o declaraţie privind veniturile plătite fiecărui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, până în ultima zi a lunii

Citește »

Art. 61: Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor SECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize Art. 61: Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii (1) Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind

Citește »

Art. 62: Obligaţia instituţiilor financiare de a furniza informaţii privind contribuabilii nerezidenţi

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor SECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize Art. 62: Obligaţia instituţiilor financiare de a furniza informaţii privind contribuabilii nerezidenţi (1) În scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, instituţiile financiare, inclusiv

Citește »

Art. 62.1: Accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor SECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize Art. 62.1: Accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor Entităţile raportoare care intră sub incidenţa legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pun la dispoziţia organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege,

Citește »

Art. 63: Expertiza

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor SECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize Art. 63: Expertiza (1) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal are dreptul să apeleze la serviciile unui expert pentru întocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat să comunice contribuabilului/plătitorului numele expertului. (2) Contribuabilul/plătitorul poate să numească un expert pe cheltuiala proprie. (3)

Citește »

Art. 64: Prezentarea de înscrisuri

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 3: Înscrisurile şi constatarea la faţa locului Art. 64: Prezentarea de înscrisuri (1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor

Citește »

Art. 65: Constatarea la faţa locului

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 3: Înscrisurile şi constatarea la faţa loculuiArt. 65: Constatarea la faţa locului (1) În condiţiile legii, organul fiscal poate efectua o constatare la faţa locului, întocmind în acest sens proces-verbal de constatare.(2) Procesul-verbal cuprinde cel puţin următoarele elemente:a) data şi locul unde este încheiat;b) numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite,

Citește »

Art. 66: Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 4: Dreptul de a refuza furnizarea de doveziArt. 66: Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii,efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri (1) Soţul/soţia şi rudele ori afinii contribuabilului/plătitorului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.(2) Persoanele

Citește »

Art. 67: Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor SECŢIUNEA 4 :Dreptul de a refuza furnizarea de doveziArt. 67: Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii (1) Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, consultanţii fiscali, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii. Aceste persoane nu

Citește »

Art. 68: Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 5: Colaborarea dintre autorităţile publiceArt. 68: Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte (1) Autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile deconcentrate ale autorităţilor publice centrale au obligaţia să furnizeze informaţii şi acte organului fiscal, la cererea acestuia.(2)

Citește »

Art. 69: Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 5: Colaborarea dintre autorităţile publiceArt. 69: Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public (1) Autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public sunt obligate să colaboreze în realizarea scopului prezentului cod.(2) Nu constituie activitate de colaborare acţiunile întreprinse de autorităţile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu

Citește »

Art. 70: Condiţii şi limite ale colaborării

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 5: Colaborarea dintre autorităţile publiceArt. 70: Condiţii şi limite ale colaborării (1) Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public se realizează în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii.(2) Dacă autoritatea publică, instituţia publică sau de interes public solicitată refuză colaborarea, autoritatea publică superioară ambelor organe va

Citește »

Art. 71: Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor SECŢIUNEA 5: Colaborarea dintre autorităţile publice Art. 71: Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice (1) În baza convenţiilor internaţionale, organele fiscale colaborează cu autorităţile fiscale similare din alte state. (2) În lipsa unei convenţii, organele fiscale pot acorda sau pot solicita colaborarea altei autorităţi fiscale din alt stat pe bază

Citește »

Art. 72: Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 6: Sarcina probeiArt. 72: Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile Documentele justificative şi evidenţele contabile ale contribuabilului/plătitorului constituie probe la stabilirea bazei de impozitare. În cazul în care există şi alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impozitare. ←  Art. 71: Colaborarea

Citește »

Art. 73: Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 6: Sarcina probeiArt. 73: Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale (1) Contribuabilul/Plătitorul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe bază de

Citește »

Art. 74: Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelorSECŢIUNEA 6: Sarcina probeiArt. 74: Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării (1) În cazul în care constată că anumite bunuri, venituri sau alte valori care, potrivit legii, constituie bază de impozitare sunt deţinute de persoane care în mod continuu beneficiază de câştigurile sau de orice foloase obişnuite aduse de

Citește »

Art. 75: Calcularea termenelor

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL VI:TermeneArt. 75: Calcularea termenelor Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul fiscal, de prezentul cod, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legislaţia fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, republicat. ← Art. 74: Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării

Citește »

Art. 76: Prelungirea termenelor

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL VI:TermeneArt. 76: Prelungirea termenelorTermenele stabilite în baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite de acesta în situaţii temeinic justificate, la cerere sau din oficiu.   ← Art. 75: Calcularea termenelor Art. 77: Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului →

Citește »

Art. 77: Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL VI:TermeneArt. 77: Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului (1) Cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluţionează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare.(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă

Citește »

Art. 78: Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL VI:TermeneArt. 78: Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit (1) Termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, după caz, nu încep să curgă sau se suspendă în situaţia în care îndeplinirea acestor obligaţii a fost împiedicată de ivirea unui caz de forţă majoră sau a unui caz fortuit.(2) Obligaţiile fiscale se consideră a fi

Citește »

Art. 79: Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL VII:Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori şi identificarea acestora în mediul electronicArt. 79: Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (1) Contribuabilul/Plătitorul poate transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile alin. (4) ori (5).(2) Data depunerii cererii, înscrisului

Citește »

Art. 80: Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL VII:Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori şiidentificarea acestora în mediul electronicArt. 80: Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic Contribuabilul/Plătitorul care depune cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se identifică în relaţia cu organul fiscal astfel:a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care

Citește »

Art. 81: Sfera activităţii de înregistrare fiscală

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 81: Sfera activităţii de înregistrare fiscală (1) Înregistrarea fiscală reprezintă activitatea de atribuire a codului de identificare fiscală, de organizare a registrului contribuabililor/plătitorilor şi de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală.(2) Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, atribuirea codului de identificare fiscală se face exclusiv de către organul fiscal central, pe baza

Citește »

Art. 82: Obligaţia de înregistrare fiscală

TITLUL IV: Înregistrarea fiscală Art. 82: Obligaţia de înregistrare fiscală (1) Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit

Citește »

Art. 83: Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 83: Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente (1) Odată cu solicitarea înregistrării unei societăţi la registrul comerţului, potrivit legii, sau, după caz, la cesiunea părţilor sociale ori a acţiunilor, respectiv la numirea de noi reprezentanţi legali sau la cooptarea de noi asociaţi ori acţionari, cu prilejul efectuării majorării de capital social, oficiile registrului comerţului

Citește »

Art. 84: Identificarea contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal local

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 84: Identificarea contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal local În scopul administrării impozitelor şi taxelor locale, contribuabilul/plătitorul se identifică în relaţia cu organul fiscal local, astfel:a) persoanele fizice, prin codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;b) persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, prin numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal potrivit art. 82;c)

Citește »

Art. 85: Declararea filialelor şi sediilor secundare

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 85: Declararea filialelor şi sediilor secundare (1) Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a declara organului fiscal central, înfiinţarea de sedii secundare, în termen de 30 de zile de la:a) data înregistrării/menţionării acestora la registrul comerţului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înfiinţat;b) data actului de înfiinţare, în alte cazuri decât cele prevăzute

Citește »

Art. 86: Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 86: Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală (1) Declaraţia de înregistrare fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal central şi este însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.(2) Declaraţia de înregistrare fiscală cuprinde: datele de identificare a contribuabilului/plătitorului, datele privind vectorul fiscal, datele privind sediile secundare,

Citește »

Art. 87: Certificatul de înregistrare fiscală

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 87: Certificatul de înregistrare fiscală (1) Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depuse potrivit art. 81 alin. (2) sau, după caz, a cererii depuse potrivit art. 82 alin. (9), organul fiscal central eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declaraţiei ori a cererii. În certificatul de înregistrare fiscală se

Citește »

Art. 88: Modificări ulterioare înregistrării fiscale

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 88: Modificări ulterioare înregistrării fiscale (1) Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.(2) În cazul modificărilor intervenite în datele declarate iniţial şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilul/plătitorul depune,

Citește »

Art. 89: Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entităţi supuse înregistrării în registrul comerţului

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 89: Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entităţi supuse înregistrării în registrul comerţului (1) Modificările intervenite în datele declarate iniţial de persoanele fizice, juridice sau de alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului se fac potrivit dispoziţiilor legii speciale.(2) În cazul persoanelor sau entităţilor prevăzute la alin.

Citește »

Art. 90: Radierea înregistrării fiscale

TITLUL IV: Înregistrarea fiscală Art. 90: Radierea înregistrării fiscale (1) Radierea înregistrării fiscale reprezintă activitatea de retragere a codului de identificare fiscală şi a certificatului de înregistrare fiscală. (2) La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entităţile înregistrate fiscal prin declaraţie de înregistrare fiscală potrivit art. 81 şi 82 trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea

Citește »

Art. 91: Registrul contribuabililor/plătitorilor

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 91: Registrul contribuabililor/plătitorilor (1) Organul fiscal central organizează evidenţa contribuabililor/plătitorilor în cadrul registrului contribuabililor/plătitorilor, care conţine:a) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;b) date privind vectorul fiscal;c) alte informaţii necesare administrării creanţelor fiscale.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează pe baza informaţiilor comunicate de contribuabil/plătitor, de oficiul registrului comerţului, de serviciul de evidenţă a populaţiei, de la

Citește »

Art. 92: Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi

TITLUL IV: Înregistrarea fiscală Art. 92: Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi (1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;b) se sustrage controalelor efectuate de

Citește »

Art. 93: Sfera şi actele de stabilire a creanţelor fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 93: Sfera şi actele de stabilire a creanţelor fiscale (1) Stabilirea creanţelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare şi a creanţelor fiscale.(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel:a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102 alin. (2);b) prin decizie

Citește »

Art. 94: Stabilirea creanţelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 94: Stabilirea creanţelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare (1) Cuantumul creanţelor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia cazului în care stabilirea a avut loc ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a unei verificări a situaţiei fiscale personale.(2) Decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare poate fi desfiinţată

Citește »

Art. 95: Decizia de impunere

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscale CAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunere Art. 95: Decizia de impunere (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. (2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta stabileşte sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecţii fiscale ori a unei verificări a

Citește »

Art. 96: Renunţarea la stabilirea creanţei fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunereArt. 96: Renunţarea la stabilirea creanţei fiscale (1) Organul fiscal renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere ori de câte ori constată încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu există succesori.(2) Organul fiscal central renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de

Citește »

Art. 97: Forma şi conţinutul deciziei de impunere

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunereArt. 97: Forma şi conţinutul deciziei de impunere Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, şi tipul creanţei fiscale, baza de impozitare, precum şi cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă. ← Art. 96: Renunţarea la stabilirea creanţei fiscale Art. 98: Acte administrative fiscale asimilate

Citește »

Art. 98: Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunere Art. 98: Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale:a) deciziile privind soluţionarea cererilor de rambursare de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile privind soluţionarea cererilor de restituiri de creanţe fiscale;b) deciziile referitoare la bazele de impozitare;c) deciziile referitoare la

Citește »

Art. 99: Deciziile referitoare la bazele de impozitare

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunereArt. 99: Deciziile referitoare la bazele de impozitare (1) Bazele de impozitare se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impozitare, în următoarele situaţii:a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia cuprinde şi repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului;b) când sursa

Citește »

Art. 100: Decizii privind stabilirea unor creanţe bugetare

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunereArt. 100: Decizii privind stabilirea unor creanţe bugetare (1) Creanţele bugetare reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice ce trebuie recuperate potrivit legii se stabilesc prin decizie, de către autorităţile competente, în măsura în care legea specială nu prevede altfel.(2) Decizia prevăzută la alin. (1) este titlu de creanţă bugetară potrivit

Citește »

Art. 101: Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL III: Dispoziţii privind declaraţia fiscalăArt. 101: Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale (1) Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea.(2) În cazul în care legea nu prevede termenul de depunere a declaraţiei fiscale, acest termen se stabileşte astfel:a) prin ordin al ministrului finanţelor publice,

Citește »

Art. 102: Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL III: Dispoziţii privind declaraţia fiscalăArt. 102: Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale (1) Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal.(2) În declaraţia de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.(3) Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a completa declaraţia fiscală înscriind corect,

Citește »

Art. 103: Depunerea declaraţiei fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL III: Dispoziţii privind declaraţia fiscalăArt. 103: Depunerea declaraţiei fiscale (1) Declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă. În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedura privind transmiterea declaraţiei fiscale prin

Citește »

Art. 104: Certificarea declaraţiei fiscale depuse la organul fiscal central

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL III: Dispoziţii privind declaraţia fiscalăArt. 104: Certificarea declaraţiei fiscale depuse la organul fiscal central (1) Contribuabilul/Plătitorul poate opta pentru certificarea declaraţiei fiscale, inclusiv a declaraţiei fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal central, de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de

Citește »

Art. 105: Corectarea declaraţiei fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL III: Dispoziţii privind declaraţia fiscalăArt. 105: Corectarea declaraţiei fiscale (1) Declaraţia de impunere poate fi corectată de către contribuabil/plătitor, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale.(2) Declaraţia informativă poate fi corectată de către contribuabil/plătitor indiferent de perioada la care se referă.(3) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi

Citește »

Art. 106: Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL IV: Stabilirea bazei de impozitare prin estimareArt. 106: Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare (1) Organul fiscal stabileşte baza de impozitare şi creanţa fiscală aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina

Citește »

Art. 107: Stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL IV: Stabilirea bazei de impozitare prin estimareArt. 107: Stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere (1) Nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen

Citește »

Art. 108: Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL V: Despre evidenţele fiscale şi contabileArt. 108: Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală (1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale datorate, contribuabilul/plătitorul are obligaţia să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare.(2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia

Citește »

Art. 110: Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL VI: Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscaleArt. 110: Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgătermenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.(2) Termenul de prescripţie

Citește »

Art. 111: Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL VI: Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscaleArt. 111: Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale (1) Termenele de prescripţie prevăzute la art. 110 se întrerup:a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;b) la data depunerii de către contribuabil/plătitor

Citește »

Art. 112: Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL VI: Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscaleArt. 112: Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţei fiscale, procedează la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală. ← Art. 111: Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţiea

Citește »

Art. 113: Obiectul inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 113: Obiectul inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt

Citește »

Art. 114: Persoanele supuse inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 114: Persoanele supuse inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane şi entităţi, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere sau plată a obligaţiilor fiscale prevăzute de lege. ← Art. 113: Obiectul inspecţiei fiscale Art. 115: Formele şi întinderea inspecţiei fiscale  →

Citește »

Art. 115: Formele şi întinderea inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 115: Formele şi întinderea inspecţiei fiscale (1) Formele de inspecţie fiscală sunt:a) inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată;b) inspecţia fiscală parţială, care reprezintă

Citește »

Art. 116: Metode de control

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 116: Metode de control (1) Pentru efectuarea inspecţiei fiscale se pot folosi următoarele metode:a) inspecţia prin sondaj care constă în activitatea de verificare selectivă a perioadelor impozabile, documentelor şi operaţiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale;b) inspecţia exhaustivă care constă în activitatea de

Citește »

Art. 117: Perioada supusă inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 117: Perioada supusă inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale.(2) Selectarea perioadelor care vor fi supuse inspecţiei fiscale se efectuează de organul fiscal în funcţie de riscul fiscal identificat. Inspecţia fiscală se poate extinde, cu respectarea alin. (1) şi asupra celorlalte

Citește »

Art. 118: Reguli privind inspecţia fiscală

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 118: Reguli privind inspecţia fiscală (1) Activitatea de inspecţie fiscală se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare. Condiţiile pentru întocmirea programelor se aprobă astfel:a) prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în cazul inspecţiei fiscale efectuate de organul fiscal central;b) prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale emise în

Citește »

Art. 119: Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 119: Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit şi neîngrădit de organul fiscal competent potrivit cap. I şi II ale titlului III. Organele fiscale care sunt competente să efectueze inspecţia fiscală sunt denumite în sensul prezentului capitol organe de inspecţie fiscală. ← Art. 118: Reguli privind inspecţia fiscală Art.

Citește »

Art. 120: Reguli speciale privind competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale de către organul fiscal central

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 120: Reguli speciale privind competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale de către organul fiscal central (1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se pot constitui, la nivelul aparatului central, structuri care au competenţă în efectuarea inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării.(2) Competenţa de efectuare a

Citește »

Art. 121: Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 121: Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală (1) Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc.(2) Contribuabilul/Plătitorul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită.(3) Prevederile alin.

Citește »

Art. 122: Avizul de inspecţie fiscală

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 122: Avizul de inspecţie fiscală (1) Înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală are obligaţia să înştiinţeze, în scris, contribuabilul/plătitorul în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de inspecţie fiscală.(2) Avizul de inspecţie fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea inspecţiei fiscale, astfel:a) cu 30 de

Citește »

Art. 123: Începerea inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 123: Începerea inspecţiei fiscale (1) În situaţia în care data de începere a inspecţiei fiscale înscrisă în aviz este ulterioară împlinirii termenului prevăzut la art. 122 alin. (2), inspecţia fiscală nu poate începe înainte de data înscrisă în aviz.(2) Data începerii inspecţiei fiscale este data menţionată în registrul unic de control ori de

Citește »

Art. 124: Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 124: Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului (1) La începerea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate numi persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile furnizate de contribuabil/plătitor sau de către persoana numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecţie fiscală se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii necesare realizării inspecţiei

Citește »

Art. 125: Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 125: Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale.(2) Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea

Citește »

Art. 126: Durata efectuării inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 126: Durata efectuării inspecţiei fiscale (1) Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organul de inspecţie fiscală, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de:a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime;b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;c) 45

Citește »

Art. 127: Suspendarea inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 127: Suspendarea inspecţiei fiscale (1) Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale în oricare din următoarele situaţii şi numai dacă apariţia acestei situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale:a) pentru desfăşurarea unuia sau mai multor controale încrucişate în legătură cu actele şi operaţiunile efectuate de contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale;b) pentru ducerea la

Citește »

Art. 128: Reverificarea

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 128: Reverificarea (1) Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute organului de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează rezultatele acesteia.(2) Prin date

Citește »

Art. 129: Refacerea inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 129: Refacerea inspecţiei fiscale (1) În situaţia în care, ca urmare a deciziei de soluţionare emise potrivit art. 279 se desfiinţează total sau parţial actul administrativ-fiscal atacat, emis în procedura de inspecţie fiscală, organul de inspecţie fiscală reface inspecţia fiscală, cu respectarea dispoziţiilor art. 276 alin. (3).(2) Refacerea inspecţiei fiscale trebuie să respecte

Citește »

Art. 130: Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 130: Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat (1) Contribuabilul/Plătitorul trebuie informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale despre aspectele constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările şi consecinţele lor fiscale.(2) Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport

Citește »

Art. 131: Rezultatul inspecţiei fiscale

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 131: Rezultatul inspecţiei fiscale (1) Rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale.(2) Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte la finalizarea inspecţiei fiscale şi cuprinde toate constatările în legătură

Citește »

Art. 132: Sesizarea organelor de urmărire penală

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 132: Sesizarea organelor de urmărire penală (1) Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) organul de inspecţie

Citește »

Art. 133: Decizia de impunere provizorie

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 133: Decizia de impunere provizorie (1) Pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte raport de inspecţie fiscală. În acest

Citește »

Art. 134: Obiectul controlului inopinat

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL II: Controlul inopinatArt. 134: Obiectul controlului inopinat (1) Organul fiscal poate efectua un control fără înştiinţarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare control inopinat.(2) Controlul inopinat constă în:a) verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale;b) verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale

Citește »

Art. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL II: Controlul inopinatArt. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat (1) La începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu.(2) Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii.(3) La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă în sensul art.

Citește »

Art. 136: Competenţa de efectuare a controlului operativ şi inopinat

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL III: Controlul antifraudăArt. 136: Competenţa de efectuare a controlului operativ şi inopinat Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, în condiţiile legii.Controlul antifraudă ← Art. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat Art. 137: Reguli privind controlul operativ şi inopinat →

Citește »

Art. 138: Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice

CAPITOLUL IV:Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 138: Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice (1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.(2) Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:a) analiza

Citește »

Art. 139: Drepturile şi obligaţiile organului fiscal central

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 139: Drepturile şi obligaţiile organului fiscal central În scopul verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central poate proceda la:a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;c)

Citește »

Art. 140: Perioada, locul şi durata desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 140: Perioada, locul şi durata desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale (1) Perioada pentru care se determină starea de fapt fiscală a persoanei fizice verificate este perioada impozabilă definită de Codul fiscal.(2) Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili

Citește »

Art. 141: Avizul de verificare

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 141: Avizul de verificare (1) Avizul de verificare prevăzut la art. 138 alin. (5) cuprinde:a) temeiul juridic al verificării;b) data de începere a verificării;c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării. Amânarea se poate solicita o singură dată, pentru

Citește »

Art. 142: Suspendarea verificării

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 142: Suspendarea verificării (1) Verificarea situaţiei fiscale personale poate fi suspendată când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea verificării:a) pentru efectuarea unei expertize potrivit prezentului cod;b) pentru efectuarea de cercetări în vederea identificării unor persoane sau în vederea stabilirii realităţii unor tranzacţii;c)

Citește »

Art. 143: Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 143: Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate Persoana fizică verificată are dreptul să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale, în condiţiile legii. Aceasta are dreptul să dea informaţii, să prezinte înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din

Citește »

Art. 144: Reverificarea

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 144: Reverificarea Prin excepţie de la prevederile art. 138 alin. (17), conducătorul organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie apar date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuării verificării. ← Art.

Citește »

Art. 145: Raportul de verificare

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 145: Raportul de verificare (1) Rezultatul verificării situaţiei fiscale personale se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic şi legal.(2) La raportul privind rezultatele verificării se anexează documentele care au stat la baza constatărilor, documentele întâlnirilor şi orice alte acte care au

Citește »

Art. 146: Decizia de impunere

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 146: Decizia de impunere (1) Raportul prevăzut la art. 145 stă la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza de impozitare.(2) Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare

Citește »

Art. 147: Alte norme aplicabile

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 147: Alte norme aplicabile Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile capitolului I în măsura în care nu contravin regulilor speciale privind verificarea situaţiei fiscale personale.*) Prevederile art. 138-141 şi 145, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I din O.G. nr. 30/2017, se

Citește »

Art. 148: Sfera şi obiectul verificării documentare

CAPITOLUL V: Verificarea documentarăArt. 148: Sfera şi obiectul verificării documentare (1) Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară.(2) Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de

Citește »

Art. 149: Rezultatul verificării documentare

CAPITOLUL V: Verificarea documentarăArt. 149: Rezultatul verificării documentare (1) În situaţia în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile şi/sau informaţiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înştiinţează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu înştiinţarea, organul fiscal solicită şi documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte

Citește »

Art. 150: Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal centralArt. 150: Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală (1) Procesele-verbale care stau la baza sesizării organelor de urmărire penală prin care organele fiscale constată situaţii de fapt ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, precum şi procesele-verbale încheiate la solicitarea organelor de urmărire penală,

Citește »

Art. 151: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal centralArt. 151: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local (1) Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul A.N.A.F. se realizează prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.(2) Structurile de control din cadrul A.N.A.F. au obligaţia de a colabora în scopul efectuării controlului fiscal prevăzut de

Citește »