Art. 79: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilor
Art. 79: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune
asupra destinaţiei unei sume din impozit

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
Persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi prevederi.
(2) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(4) Prin excepţie de la alin. (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata de către angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, până la termenul de plată a impozitului, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
(5) Opţiunea de la alin. (4) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator/plătitor. Opţiunea rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Share this Post