Art. 1 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare Art. 1 (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Read More »

Art. 2 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL I: Domeniul de aplicareArt. 2 Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică:a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe

Read More »

Art. 3 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii fundamentale (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o

Read More »

Art. 4 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii fundamentaleArt. 4 Munca forţată este interzisă (1) Munca forţată este interzisă.(2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber.(3) Nu constituie muncă forţată munca sau activitatea impusă de autorităţile publice:a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**); ___**)

Read More »

Art. 5: Principiul egalităţii de tratament

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii fundamentaleArt. 5 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă

Read More »

Art. 6 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii fundamentaleArt. 6 (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia

Read More »

Art. 7 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii fundamentaleArt. 7 Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale. ← Art. 6 Codul Muncii   Art. 8 Codul Muncii →

Read More »

Art. 8 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii fundamentaleArt. 8 (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă. ← Art. 7 Codul Muncii Art. 9 Codul Muncii →

Read More »

Art. 9 Codul Muncii

TITLUL I: Dispoziţii generaleCAPITOLUL II: Principii fundamentaleArt. 9 Cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internaţional al muncii şi a tratatelor bilaterale la care România este parte. ← Art. 8 Codul Muncii Art. 10 Codul Muncii →

Read More »

Art. 10 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 10 Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.*) În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10, art. 38, art. 57, art.

Read More »

Art. 11 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 11 Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. ← Art. 10 Codul Muncii Art. 12 Codul Muncii →

Read More »

Art. 12 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 12 (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.(2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege. ← Art. 11 Codul Muncii Art. 12 Codul Muncii →

Read More »

Art. 13 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 13 (1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi

Read More »

Art. 14 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 14 (1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalităţii juridice.(3) Persoana

Read More »

Art. 15 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 15 Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale. ← Art. 14 Codul Muncii Art. 16 Codul Muncii →

Read More »

Art. 15^1 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 15^1 În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă

Read More »

Art. 16 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 16 (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă

Read More »

Art. 16^1 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 16^1 (1) În sensul art. 16 alin. (4), locul de muncă reprezintă locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia.(2) Copia contractului individual de

Read More »

Art. 17 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 17 (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.(2) Obligaţia de informare a persoanei selectate

Read More »

Art. 18 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 18 (1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum şi informaţii referitoare la:a) durata perioadei

Read More »

Art. 19 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 19 În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la art. 17 şi 18, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să

Read More »

Art. 20 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 20 (1) În afara clauzelor esenţiale prevăzute la art. 17, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice.(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:a) clauza cu privire la formarea profesională;b) clauza de neconcurenţă;c) clauza de mobilitate;d)

Read More »

Art. 21 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 21 (1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se

Read More »

Art. 22 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 22 (1) Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă.(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu excepţia cazurilor prevăzute la

Read More »

Art. 23 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 23 (1) Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine.(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de muncă instanţa competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurenţă. ← Art. 22 Codul Muncii Art.

Read More »

Art. 24 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 24 În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a clauzei de neconcurenţă salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului. ← Art. 23 Codul Muncii Art. 25 Codul Muncii →

Read More »

Art. 25 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 25 (1) Prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură.(2) Cuantumul prestaţiilor

Read More »

Art. 26 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 26 (1) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în

Read More »

Art. 27 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 27 (1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă.(3) Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical, precum şi

Read More »

Art. 28 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 28 Certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii:a) la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii;b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori

Read More »

Art. 29 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 29 (1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea.(2) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal – profesional sau

Read More »

Art. 30 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 30 (1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz.(2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în

Read More »

Art. 31 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 31 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor

Read More »

Art. 32 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 32 (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.(2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează

Read More »

Art. 33 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 33 Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni. ← Art. 32 Codul Muncii Art. 34 Codul Muncii →

Read More »

Art. 34 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 34 (1) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor.(2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care

Read More »

Art. 35 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 35 (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul

Read More »

Art. 36 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncăArt. 36 Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă, eliberată/eliberat potrivit legii. ← Art. 35 Codul Muncii Art. 37 Codul Muncii →

Read More »

Art. 37 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL II: Executarea contractului individual de muncăArt. 37 Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă. ← Art. 36 Codul Muncii Art. 38 Codul Muncii →

Read More »

Art. 38 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL II: Executarea contractului individual de muncăArt. 38 Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.*) În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin.

Read More »

Art. 39 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL II: Executarea contractului individual de muncăArt. 39 (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;c) dreptul la concediu de odihnă anual;d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;e) dreptul la demnitate în muncă;f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;g) dreptul la

Read More »

Art. 40 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL II: Executarea contractului individual de muncăArt. 40 (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;e) să constate

Read More »

Art. 41 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 41 (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:a)

Read More »

Art. 42 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 42 (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.(2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de

Read More »

Art. 43 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 43 Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. ← Art. 42 Codul Muncii Art. 44 Codul Muncii →

Read More »

Art. 44 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 44  (1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea

Read More »

Art. 45 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 45 Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului. ←

Read More »

Art. 46 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 46 (1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.(2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.(3) Salariatul poate refuza

Read More »

Art. 47 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 47 (1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.(2) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.(3) Angajatorul

Read More »

Art. 48 Codul Muncii

TITLUL II: Contractul individual de muncăCAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncăArt. 48 Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. ← Art. 47 Codul Muncii Art. 49

Read More »