Art. 872: Exercitarea dreptului de concesiune

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publiceSECŢIUNEA 3: Dreptul de concesiuneArt. 872: Exercitarea dreptului de concesiune (1)Concesionarul poate efectua orice acte materiale sau juridice necesare pentru a asigura exploatarea bunului. Cu toate acestea, sub sancţiunea nulităţii absolute, concesionarul nu poate înstrăina şi nici greva bunul dat în concesiune sau, după caz, bunurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii şi care

Read More

Art. 871: Conţinutul dreptului de concesiune

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publiceSECŢIUNEA 3: Dreptul de concesiuneArt.  871: Conţinutul dreptului de concesiune (1)Concesionarul are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de exploatare a bunului, în schimbul unei redevenţe şi pentru o durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi a contractului de concesiune.(2)Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică.(3)Procedura de

Read More

Art. 870: Apărarea dreptului de administrare

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publiceSECŢIUNEA 2: Dreptul de administrare Art. 870: Apărarea dreptului de administrare (1)Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.(2)Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. ← Art. 869: Stingerea dreptului de administrare Art. 76: Efectele circumstanţelor atenuante→

Art. 869: Stingerea dreptului de administrare

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publiceSECŢIUNEA 2: Dreptul de administrareArt. 869: Stingerea dreptului de administrare Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit. ← Art. 868: Exercitarea dreptului de administrare Art. 870: Apărarea dreptului de administrare →

Art. 868: Exercitarea dreptului de administrare

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publiceSECŢIUNEA 2: Dreptul de administrareArt. 868: Exercitarea dreptului de administrare (1)Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.(2)Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă

Read More

Art. 867: Constituirea dreptului de administrare

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publiceSECŢIUNEA 2: Dreptul de administrareArt. 867: Constituirea dreptului de administrare (1)Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.(2)Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare. ← Art. 866: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice Art. 868: Exercitarea dreptului de administrare

Read More

Art. 866: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publiceSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generateArt. 866: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit. ← Art. 865: Apărarea dreptului de proprietate publică Art. 867: Constituirea dreptului de administrare →

Art. 865: Apărarea dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 865: Apărarea dreptului de proprietate publică (1)Obligaţia apărării în justiţie a proprietăţii publice revine titularului.(2)Titularii drepturilor corespunzătoare proprietăţii publice sunt obligaţi:a)să îl informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică;b)să îl introducă în proces pe titularul dreptului de proprietate publică, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.(3)Dispoziţiile

Read More

Art. 864: Stingerea dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 864: Stingerea dreptului de proprietate publică Dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul public, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. ← Art. 863: Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică Art. 865: Apărarea dreptului de proprietate

Read More

Art. 863: Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 863: Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică   Dreptul de proprietate publică se dobândeşte:a)prin achiziţie publică, efectuată în condiţiile legii;b)prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii;c)prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes

Read More