Art. 862: Limitele exercitării dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 862: Limitele exercitării dreptului de proprietate publică (1)Dreptul de proprietate publică este susceptibil de orice limite reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privată, în măsura în care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate.(2)Incompatibilitatea se constată prin acordul dintre titularul proprietăţii

Read More

Art. 861: Caracterele dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 861: Caracterele dreptului de proprietate publică (1)Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.(2)Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credinţă asupra bunurilor mobile.(3)În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în

Read More

Art. 860: Domeniul public naţional, judeţean şi local

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generale (1)Bunurile proprietate publică fac parte din domeniul public naţional, judeţean sau, după caz, local.(2)Delimitarea dintre domeniul public naţional, judeţean şi local se face în condiţiile legii.(3)Bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului în

Read More

Art. 859: Obiectul proprietăţii publice. Delimitarea de domeniul privat

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 859: Obiectul proprietăţii publice. Delimitarea de domeniul privat (1)Constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite prin lege organică.(2)Celelalte bunuri care aparţin

Read More

Art. 858: Definiţia dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

TITLUL VI: Proprietatea publicăCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 858: Definiţia dreptului de proprietate publică Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege. ← Art. 857: Solidaritatea beneficiarilor

Read More

Art. 857: Solidaritatea beneficiarilor

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrăriiSECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilorArt. 857: Solidaritatea beneficiarilor În caz de pluralitate de beneficiari, aceştia sunt ţinuţi solidar la îndeplinirea obligaţiilor faţă de administrator.   ← Art. 856 Deducerea remunerației Art. 858: Definiţia dreptului de proprietate publică →

Art. 856: Deducerea remuneraţiei

Alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrăriiSECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilorArt. 856: Deducerea remuneraţiei (1) Administratorul poate deduce din soldul administrării remuneraţia care îi este datorată de beneficiar sau de fiduciar, în contul masei patrimoniale fiduciare, pentru activitatea sa.(2) Administratorul are drept de retenţie asupra bunului administrat până la plata integrală a datoriei faţă de el. ←Art. 855: Data curgerii

Read More

Art. 855: Data curgerii dobânzilor

Alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor Art. 855: Data curgerii dobânzilor (1) Administratorul datorează dobânzi asupra soldului de la data acceptării ori a încuviinţării judiciare a dării de seamă sau, după caz, de la data notificării prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege. (2) Beneficiarul sau

Read More

Art. 854: Suportarea cheltuielilor administrării

Alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor Art. 854: Suportarea cheltuielilor administrării (1) Cheltuielile administrării, inclusiv cele ocazionate de prezentarea dării de seamă şi de predarea bunurilor, sunt în sarcina beneficiarului sau, după caz, a fiduciarului, pentru masa patrimonială fiduciară. (2) În cazul renunţării, denunţării actului de desemnare sau al înlocuirii administratorului, beneficiarul ori fiduciarul,

Read More

Art. 853: Întinderea obligaţiei de restituire

Alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor Art. 853: Întinderea obligaţiei de restituire (1) Administratorul este obligat să predea tot ce a primit în exercitarea atribuţiilor sale, chiar dacă plata primită de la terţ este nedatorată beneficiarului sau, după caz, fiduciarului, pentru masa patrimonială fiduciară. (2) Administratorul este, de asemenea, obligat să restituie orice profit

Read More