Art. 153: Evidenţa creanţelor fiscale

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

TITLUL VII: Colectarea creanţelor fiscaleCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 153: Evidenţa creanţelor fiscale (1) În scopul exercitării activităţii de colectare a creanţelor fiscale, organul fiscal organizează, pentru fiecare contribuabil/plătitor, evidenţa creanţelor fiscale şi modul de stingere a acestora. Evidenţa se organizează pe baza titlurilor de creanţă fiscală şi a actelor referitoare la stingerea creanţelor fiscale.(2) Contribuabilul/Plătitorul are acces la informaţiile din

Read More

Art. 152: Colectarea creanţelor fiscale

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

TITLUL VII: Colectarea creanţelor fiscaleCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 152: Colectarea creanţelor fiscale (1) În sensul prezentului titlu, colectarea creanţelor fiscale reprezintă totalitatea activităţilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale.(2) Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă fiscală sau al unui titlu executoriu, după caz. ← Art. 151: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul

Read More

Art. 151: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal centralArt. 151: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local (1) Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul A.N.A.F. se realizează prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.(2) Structurile de control din cadrul A.N.A.F. au obligaţia de a colabora în scopul efectuării controlului fiscal prevăzut de

Read More

Art. 150: Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal centralArt. 150: Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală (1) Procesele-verbale care stau la baza sesizării organelor de urmărire penală prin care organele fiscale constată situaţii de fapt ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, precum şi procesele-verbale încheiate la solicitarea organelor de urmărire penală,

Read More

Art. 149: Rezultatul verificării documentare

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL V: Verificarea documentarăArt. 149: Rezultatul verificării documentare (1) În situaţia în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile şi/sau informaţiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înştiinţează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu înştiinţarea, organul fiscal solicită şi documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte

Read More

Art. 148: Sfera şi obiectul verificării documentare

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL V: Verificarea documentarăArt. 148: Sfera şi obiectul verificării documentare (1) Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară.(2) Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de

Read More

Art. 147: Alte norme aplicabile

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 147: Alte norme aplicabile Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile capitolului I în măsura în care nu contravin regulilor speciale privind verificarea situaţiei fiscale personale.*) Prevederile art. 138-141 şi 145, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I din O.G. nr. 30/2017, se

Read More

Art. 146: Decizia de impunere

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 146: Decizia de impunere (1) Raportul prevăzut la art. 145 stă la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza de impozitare.(2) Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare

Read More

Art. 145: Raportul de verificare

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 145: Raportul de verificare (1) Rezultatul verificării situaţiei fiscale personale se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic şi legal.(2) La raportul privind rezultatele verificării se anexează documentele care au stat la baza constatărilor, documentele întâlnirilor şi orice alte acte care au

Read More