Art. 194: Cuprinsul cererii de chemare în judecată

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 194: Cuprinsul cererii de chemare în judecată Cererea de chemare în judecată va cuprinde:a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau,

Read More

Art. 193: Procedura prealabilă

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generaleArt. 193: Procedura prealabilă (1) Sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.(2) Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată

Read More

Art. 192: Dreptul de a sesiza instanţa

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generaleArt. 192: Dreptul de a sesiza instanţa (1) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere de chemare în judecată. În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei poate fi făcută

Read More

Art. 191: Cererea de reexaminare

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL VI: Amenzi judiciare şi despăgubiri Art. 191: Cererea de reexaminare (1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. (2) Cererea se face în termen de 15 zile, după

Read More

Art. 190: Stabilirea amenzii şi despăgubirii

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL VI: Amenzi judiciare şi despăgubiriArt. 190: Stabilirea amenzii şi despăgubirii Abaterea săvârşită, amenda şi despăgubirea se stabilesc de către instanţa în faţa căreia s-a săvârşit fapta sau, după caz, de către preşedintele instanţei de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. Atunci când fapta constă în

Read More

Art. 189: Despăgubiri pentru amânarea procesului

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL VI: Amenzi judiciare şi despăgubiriArt. 189: Despăgubiri pentru amânarea procesului Cel care, cu intenţie sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării silite, prin una dintre faptele prevăzute la art. 187 sau 188, la cererea părţii interesate, va putea fi obligat de către instanţa de judecată ori, după caz, de către preşedintele instanţei de

Read More

Art. 188: Alte cazuri de sancţionare

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL VI: Amenzi judiciare şi despăgubiri Art. 188: Alte cazuri de sancţionare (1) Nerespectarea de către oricare dintre părţi sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instanţă pentru asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. (2) Nerespectarea de către orice persoană

Read More

Art. 187: Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL VI: Amenzi judiciare şi despăgubiri Art. 187: Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel: 1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii,

Read More

Art. 186: Repunerea în termen

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL V: Termenele proceduraleArt. 186: Repunerea în termen (1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.(2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În

Read More

Art. 185: Nerespectarea termenului. Sancţiuni

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL V: Termenele procedurale Art. 185: Nerespectarea termenului. Sancţiuni (1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. (2) În cazul în care legea opreşte îndeplinirea unui act de

Read More