Art. 180: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorata de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei

alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 10: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice
care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2)
sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizice
care optează pentru plata contribuţiei

Art. 180: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată
de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei

(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2);
b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).
c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120; sau
b) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declaraţia.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.

Art. 181:
[textul din Art. 181 din titlul V, capitolul III, sectiunea 10 a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 60. din Ordonanta urgenta 18/2018]

Share this Post