Art. 174: Noţiune şi clasificare

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL III: Nulitatea actelor de procedurăArt. 174: Noţiune şi clasificare (1) Nulitatea este sancţiunea care lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerinţelor legale, de fond sau de formă.(2) Nulitatea este absolută atunci când cerinţa nerespectată este instituită printr-o normă care ocroteşte un interes public.(3) Nulitatea este relativă

Read More

Art. 173: Comunicarea către alţi participanţi

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 173: Comunicarea către alţi participanţi Citarea martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor ori a altor participanţi în proces, precum şi, când este cazul, comunicarea actelor de procedură adresate acestora sunt supuse dispoziţiilor prezentului capitol, care se aplică în mod corespunzător. ← Art. 172: Schimbarea locului citării Art. 174: Noţiune

Read More

Art. 172: Schimbarea locului citării

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 172: Schimbarea locului citării Dacă în cursul procesului una dintre părţi şi-a schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoştinţeze instanţa, indicând locul unde va fi citată la termenele următoare, precum şi partea adversă prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare

Read More

Art. 171: Zilele de comunicare

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 171: Zilele de comunicare Când comunicarea actelor de procedură se face prin agenţi procedurali, ei nu vor putea instrumenta decât în zilele lucrătoare între orele 7,00-20,00, iar în cazuri urgente, şi în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, dar numai cu încuviinţarea preşedintelui instanţei. ← Art.

Read More

Art. 170: Comunicarea în instanţă

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 170: Comunicarea în instanţă (1) Partea prezentă în instanţă personal, prin avocat sau prin alt reprezentant este obligată să primească actele de procedură şi orice înscris folosit în proces, care i se comunică în şedinţă. Dacă se refuză primirea, actele şi înscrisurile se consideră comunicate

Read More

Art. 169: Comunicarea între avocaţi sau consilieri juridici

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 169: Comunicarea între avocaţi sau consilieri juridici După sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâmpinările ori alte acte se pot comunica direct între aceştia. În acest caz, cel care primeşte cererea va atesta primirea pe însuşi exemplarul care urmează a fi

Read More

Art. 168: Afişarea

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 168: Afişarea Când legea sau instanţa dispune ca citarea părţilor sau comunicarea anumitor acte de procedură să se facă prin afişare, această afişare se va face la instanţă de către grefier, iar în afara instanţei, de agenţii însărcinaţi cu comunicarea actelor de procedură, încheindu-se un

Read More

Art. 167: Citarea prin publicitate

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 167: Citarea prin publicitate (1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate.(2)

Read More

Art. 166: Imposibilitatea de a comunica actul de procedură

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedurăArt. 166: Imposibilitatea de a comunica actul de procedură Când comunicarea actelor de procedură nu se poate face deoarece imobilul a fost demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuinţat ori destinatarul actului nu mai locuieşte în imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută

Read More

Art. 165: Data îndeplinirii procedurii

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL IV: Actele de procedură CAPITOLUL II: Citarea şi comunicarea actelor de procedură Art. 165: Data îndeplinirii procedurii Procedura se socoteşte îndeplinită: 1. la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 164, indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal; 2. în cazul

Read More