Art. 281 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 281 (1) Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 martie 2003.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:– Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 1/1970 – Legea organizării şi

Read More

Art. 280 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 280 Pe data intrării în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncă aflate pe rolul tribunalelor se judecă în continuare potrivit dispoziţiilor procesuale aplicabile la data sesizării instanţelor. ← Art. 279 Codul Muncii Art. 281 Codul Muncii →

Art. 279 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 279 (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă,

Read More

Art. 278 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 278 (1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un

Read More

Art. 277 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 277 (1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului.(2) Prezenta lege transpune prevederile art. 4 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale

Read More

Art. 276 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. 276 Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii. ← Art. 275 Codul Muncii  Art. 277 Codul Muncii →

Art. 275 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XII: Jurisdicţia munciiCAPITOLUL III: Reguli speciale de procedurăArt. 275 Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. ← Art. 274 Codul Muncii Art. 276 Codul Muncii →

Art. 274 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XII: Jurisdicţia munciiCAPITOLUL III: Reguli speciale de procedurăArt. 274 Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept. ← Art. 273 Codul Muncii Art. 275 Codul Muncii →

Art. 273 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XII: Jurisdicţia muncii CAPITOLUL III: Reguli speciale de procedură Art. 273 Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia. ← Art. 272 Codul Muncii  Art. 274 Codul Muncii →

Art. 272 Codul Muncii

Alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

TITLUL XII: Jurisdicţia munciiCAPITOLUL III: Reguli speciale de procedurăArt. 272 Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. ← Art. 271 Codul Muncii Art. 273 Codul Muncii →