Art. 169: Depunerea declaraţiilor

Alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 4: Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
Art. 169: Depunerea declaraţiilor

(1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
c) instituţiile publice şi alte entităţi care plătesc drepturi de natura celor menţionate la art. 168 alin. (7), (71) şi (10), aferente perioadelor în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de către aceste instituţii sau de către beneficiarii de venit, după caz;
Acest text a fost abrogat.
(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.
(31) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul sumelor reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.
(32) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168 alin. (7), (71) şi (10), pentru perioadele în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de către aceste instituţii sau de către beneficiarii de venit, după caz, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1).
(4) Prevederile art. 147 alin. (4)-(22) sunt aplicabile în mod corespunzător.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
(7) [textul din Art. 169, alin. (7) din titlul V, capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2017 de Art. I, punctul 10. din Legea 2/2017]
(8) [textul din Art. 169, alin. (8) din titlul V, capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2017 de Art. I, punctul 10. din Legea 2/2017]
(9) [textul din Art. 169, alin. (9) din titlul V, capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2017 de Art. I, punctul 10. din Legea 2/2017]
(10) [textul din Art. 169, alin. (10) din titlul V, capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2017 de Art. I, punctul 10. din Legea 2/2017]

Share this Post