Art. 153: Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate

Alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 1: Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate
Art. 153: Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate

(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:
a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;
e) [textul din Art. 153, alin. (1), litera E. din titlul V, capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-feb-2017 de Art. I, punctul 4. din Legea 2/2017]
f) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
Acest text a fost abrogat.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Share this Post