Art. 151: Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. 1 lit. b şi b^1

Alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL II: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
SECŢIUNEA 6: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale
în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente
Art. 151: Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)

(1) Contribuţia de asigurări sociale se calculează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 148 alin. (1) şi (3) prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei anuale de calcul menţionate la art. 148 alin. (4).
(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală prevăzuţi la art. 72 alin. (2), precum şi plătitorii de venituri în baza contractelor de activitate sportivă prevăzuţi la art. 681 alin. (2) stabilesc contribuţia de asigurări sociale datorată de către beneficiarul venitului prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul menţionate la art. 148 alin. (4).
(3) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1), cu excepţia celor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit, depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 120, până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia datorată.
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(4) În vederea stabilirii contribuţiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 este până la data de 31 iulie 2018 inclusiv.
(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2).
(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia şi stabileşte venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2).
(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală sau nivelul venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară. În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) la termenele şi în condiţiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6) nu depun declaraţia prevăzută la alin. (3).
(9) Dacă persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6), pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale, realizează şi venituri din activităţi independente, pentru aceste venituri nu depun declaraţia prevăzută la alin. (3).
(10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare o activitate independentă şi/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligaţi să depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului şi să declare venitul ales pentru care datorează contribuţia. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declaraţiei. Fac excepţie contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale.
(11) Contribuabilii prevăzuţi la art. 148 alin. (1) care încep o activitate în luna decembrie depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(12) Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) şi îşi recalculează contribuţia datorată şi declarată pentru anul în curs.
(13) Recalcularea contribuţiei se efectuează, după cum urmează:
a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;
b) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);
c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);
d) determinarea contribuţiei datorate recalculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra venitului ales prevăzut la lit. c).
(14) În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datorează contribuţia de asigurări sociale.
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (1) îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3), oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122.
(16) Contribuţia datorată se evidenţiază în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 120, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale. În declaraţie se completează venitul ales, care trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(18) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, nu datorează contribuţia de asigurări sociale, cu excepţia celor care au optat pentru plata contribuţiei potrivit art. 148 alin. (3). În acest caz contribuţia plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii.
(19) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 constituie titlu de creanţă fiscală în sensul Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(20) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(21) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (5) şi (6) au obligaţia calculării contribuţiei potrivit alin. (2), reţinerii şi plăţii acesteia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (3) pot efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Prevederile art. 121 şi art. 133 alin. (15) şi (16) se aplică în mod corespunzător.
(23) Bonificaţia acordată la plata contribuţiei de asigurări sociale potrivit alin. (22), evidenţiată distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.
(24) Organul fiscal central transmite până la data de 31 martie a fiecărui an, în sistem informatic, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier care cuprinde valoarea bonificaţiei acordate potrivit alin. (22) şi (23). Acest fişier cuprinde data plăţii, care reprezintă data depunerii declaraţiei unice. Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului şi se creditează contul de venituri al Bugetului de asigurări sociale codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fişierul îl reprezintă declaraţia unică prevăzută la alin. (3).
*) În anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din Codul fiscal se prorogă până la data de 16 august 2019 inclusiv.
(25) Organul fiscal central transmite în sistem informatic Casei Naţionale de Pensii Publice informaţiile înscrise în declaraţia prevăzută la alin. (3) necesare, potrivit legii, stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile necesare, precum şi procedura de transmitere a acestora se stabileşte prin protocol încheiat între ANAF şi Casa Naţională de Pensii Publice.
(26) Verificarea modului de determinare a valorii bonificaţiei prevăzute la alin. (22) se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Share this Post